לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

שכר מינימום הוא שכר הנקבע ע"פ גיל העובד. הוא יכול להיות מחושב לפי חודש ושעה.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : שכר מינימום כפי שיוסבר להלן :

מבוא

תכליתו של חוק (להלן – "החוק") היא להבטיח לכל עובד רמת שכר מינימאלית אשר תאפשר לו קיום בכבוד.חלק מתכלית החוק היא לאפשר פיקוח של בתי הדין על ביצועו ושל משרד התמ"ת על אכיפתו.

סעיף 3 לחוק והפסיקה בנושא קובעים את רכיבי השכר המהווים בסיס חישוב שכר המינימום כלהלן :

  • שכר יסוד או שכר משולב.
  • תוספת יוקר (אם אינה כלולה בשכר המשולב).
  • תוספת קבועה שמשתלמת לעובד עקב עבודתו. עם זאת,לא יבואו בחשבון :תוספת משפחה;תוספתותק ; תוספת בשל עבודה במשמרות; פרמיה; משכורת י"ג; בונוסים;החזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל, נסיעות שמשלם המעביד. תשלום שמכונה "תוספת" ואין מאחוריו דבר (תשלום שהוא פיקציה) ייחשב למעשה כחלק מהשכר הרגיל של העובד ויובא בחשבון לצורך הבסיס לחישוב נטל ההוכחה לגבי "תוספת"שהיא פיקציה – הוא עלהטוען, לפי הכלל : המוציא מחברו עליו הראיה.
  • טיפ/דמי שירות (תשר) – טיפ ששולם על ידי המעביד לאחר שהוא נרשם בספרי המסעדה, ייחשב כבסיס לשכר מינימום, ובלבד שנתקיימו כל התנאים שלהלן : בין הצדדים קיים הסכם אישי או שחל עליהם הסכם קיבוצי הקובע, במפורש, שניתן להביא בחשבון גם תשלומי תשר המשולמים לעובד ; הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות מתשר ; השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא ייפול משכר מינימום הקבוע בחוק ; זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על הכנסה משני המקורות והן מבוטחות לאשורן ; הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים משכרו של העובד. עם זאת, טיפ ששולם לעובד ישירות ע"י הלקוח, מבלי שהוא נרשם בספרי המסעדה ומבלי שנתקיימו לגביו כל התנאים הנ"ל,לא ייחשב כבסיס .  
  • עמלות הבדיקה וההתחשבנות, עם עובד ששכרו משתלם ע"ב של עמלות, תיעשה מידי חודש. עובד שהכנסתו החודשית מעמלות נמוכה משכר המינימום החודשי, המעביד יהיה חייב שלם לו סכום השלמה במועד שקבוע לתשלום השכר החודשי (עד ה-9 לכל חודש). עם זאת, המעביד זכאי לנכות בכל חודש את סכום ההשלמה מסכום העמלות שהעובד זכאי להם, בתנאי שבידי העובד נשאר לפחות שכר המינימום החודשי.

סעיף 2 לחוק קובע כי שכר ישולם בכפיפות להיקף המשרה של העובד, לגילו ולסייגים נוספים כמפורט להלן :

שכר מינימום לחודש –  47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה.

גיל לחודש
מגיל 18 ומעלה4,100.00
עד גיל 162,870.00
מגיל 16 עד 173,075.00
מגיל 17 עד 183,403.00
חניך2,460.00

שכר מינימום ליום – החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-21.667 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

גיל ליום
לפי 5 ימים בשבועלפי 6 ימים בשבוע
מגיל 18 ומעלה189.23164.00
עד גיל 16132.46114.80
מגיל 16 עד 17141.92123.00
מגיל 17 עד 18157.06136.12
חניך113.5498.40

שכר מינימום לשעה – החלק ה- 186 של שכר המינימום.

גיל לשעה
מגיל 18 ומעלה22.04
עד גיל 1616.59
מגיל 16 עד 1717.77
מגיל 17 עד 1819.67
חניך14.22

שכר המינימום לשעה לנוער – שכר המינימום לחודשכשהוא מוכפל בשיעורים שלהלן ומחולק ב- 173 שעות עבודה לחודש :

גילהשיעור משכר מינימום
עד 1670%
עד 1775%
עד 1883%
חניך60%

שכר המינימום לשעה לנכה – שכר המינימום לחודשכשהוא מוכפל בשיעורים שלהלן בכפיפות לרמת יכולת העבודה של הנכה (עובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) :

רמת יכולת עבודההשיעור משכר מינימום
מעל 80 אחוזים100%
בין 70 אחוזים לבין 80 אחוזים80%
בין 60 אחוזים לבין 70 אחוזים70%
בין 50 אחוזים לבין 60 אחוזים60%
בין 40 אחוזים לבין 50 אחוזים50%
בין 30 אחוזים לבין 40 אחוזים40%
בין 19 אחוזים לבין 30 אחוזים30%
פחות מ- 19%על פי החלטת המנהל

חוק שכר מינימום לא חל על אסירים המועסקים בעבודות שיקום.

 סעיף 12 לחוק קובע שזכות זו אינה ניתנת להתניה או לויתור (חוק קוגנטי).

סעיף 14 לחוק מטיל סנקציה פלילית על הפרת הלנת שכר.

מעביד שלא שילם שכר דינו מאסר שנה או קנס לפי ס' 61א(4) לחוק העונשין.
סעיף 8 לחוק קובע שלבית הדין סמכות לחייב מעביד שהלין – בפיצויי הלנה מוגדלים. 

בנוסף, בסמכות בית הדין לעבודה לתת צו עשה או צו מניעה במטרה לאכוף את יחסי העבודה, אםהמעביד פגע בעובד בדרך כלשהי בשל העובדה שהגיש נגדו תלונה על הפרת חוק שכר המינימוםאו כאשר סייע לעובד אחר.

צו עשה או צו מניעה יינתנו בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  • הענקת פיצויים בלבד אינה צודקת.
  • בית הדיןישקול במקרה כזה את השפעת הצו על יחסי עבודה במקום.

סעיף 14א לחוק קובע שגם קבלן כוח העבודה וגם המעסיק בפועל יהיו אחראייםלעבודה לפי חוק , אלא אם המעסיק (מעסיק בפועל – מעסיק משתמש) הוכיח שני תנאים מצטברים :

  • שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
  • שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחתשמירתו של חוק שכר המינימום.

להלן השינויים שחלו ב"שכר המינימום" כפי שנקבע בחוק , תשמ"ז – 1987:

שכר מינימום לבגירים (מעל גיל 18)
החל מתאריךלחודשליום לפילשעה
6 ימים בשבוע5 ימים בשבוע
01/07/20114100189.2316422.04
01/04/20113890.25179.52155.6120.92
01/07/20083850.18177.715420.7
01/04/20073710.18171.24148.4119.95
01/06/20063585.18165.47143.4119.28
01/04/20063456.58159.54138.2618.58
01/01/20063335.18153.93133.4117.93
01/01/20053335.18153.93133.4117.93
01/01/20043335.18153.93133.4117.93
01/01/20033335.18153.93133.4117.93
01/04/20013266.58150.76130.6617.56
01/07/20002965.95136.84118.615.95
01/04/20002964.95136.84118.615.94
01/01/20002798.75129.21111.9515.05
01/04/19992797.75129.13111.9115.04
01/01/19992628.78121.33105.1514.13
01/08/19982622.22121.03104.8914.1
01/04/19982609.18120.42104.3714.03
01/08/19972405.25111.0596.2112.93
01/07/19972348.88108.4193.9612.63
01/04/19972348.88108.4193.9612.3
01/02/19972097.6783.9183.9110.49
01/08/19962085.1683.4183.4110.43
01/04/19962020.580.8280.8210.1
01/02/19961828.2273.1373.139.14
01/08/19951785.3771.4171.418.93
01/04/19951776.4971.0671.068.88
01/02/19951666.6466.6766.678.33
01/08/19941624.4164.9864.988.12
01/04/19941566.4562.6662.667.83
01/02/19941428.957.1657.167.14
01/08/19931396.7755.8855.886.98
01/04/19931377.4955.155.16.89
01/02/19931288.6951.5551.556.44
01/08/19921259.7250.450.46.3
01/04/19921241.149.6449.646.21
01/02/19921238.679.5449.546.19
01/01/19921221.548.8648.866.11
שכר מינימום לנוער וחניכים (מתחת לגיל 18)
החל מתאריךעד גיל 16מגיל 16 עד 17מגיל 17 עד 18חניך
01/07/201116.5917.7719.6714.22
01/04/201115.7416.8718.6613.49
01/07/200815.5816.6918.4713.35
01/04/200715.0116.0817.812.87
01/06/200614.5115.5417.212.43
01/04/200613.9914.9916.5811.99
01/01/200513.4914.461611.57
01/01/200413.4914.461611.57
01/01/200313.4914.461611.57
01/04/200113.2214.1615.6711.33
01/07/20001212.8614.2310.29
01/04/200011.9912.8514.2210.28
01/04/199911.3212.1313.429.7
01/01/199910.6411.412.619.12
01/08/199810.6111.3712.589.09
01/04/199810.5611.3112.529.05
01/08/19979.7310.4311.548.34
01/07/19979.510.1811.278.15
01/04/19979.510.1811.278.15
01/02/19978.499.0910.067.28
01/08/19968.449.04107.23
01/04/19968.178.769.697.01
01/02/19967.47.937.46.34
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן