לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עבירות מס על חוק מס קניה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מציע ללקוחותיו מגוון שירותים בתחום המיסים ובכלל זה תכנוני מס הן ברמה הלוקאלית והן ברמה הבינלאומית; יעוץ מס בעסקאות מורכבות, ייצוג משפטי בבתי המשפט בארץ בתיקים אזרחיים, פליליים, כמו גם בערעורים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות מס על חוק מס קניה כפי שיוסבר להלן :

להלן העבירות העיקריות והעונשים לפי חוק מס קניה :

עונשים

22. (א) אדם שעשה אחד מאלה:

(1) מסר, בכל ענין הנוגע לחוק זה, ידיעה כוזבת או מסמך כוזב בפרט חשוב;

(2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמא שנדרש ממנו לפי חוק זה;

(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחר שנדרש למסרו על פי חוק זה;

(3) החזיק טובין טעונים-מס שלא שולם המס המגיע עליהם ואין כל סיבה המצדיקה את אי-התשלום;

(3א) מסר טובין, שיבואם או מכירתם פטורים ממס לפי סעיף 26, לאדם אחר שלא בהתאם לתנאי הפטור;

(4) הפריע לאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(5) עשה מעשה כדי להתחמק מתשלום מס שנתחייב בו;

(6) עבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה, דינו – מאסר שנתיים או קנס של 1,000 לירות או פי-שלושה משוויים של הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר, או מאסר וקנס כאחד.

(ב) (1) יצא אדם חייב בדין על עבירה לפי סעיף-קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הטובין שבהם נעברה העבירה יוחרמו, כולם או מקצתם;

(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף-קטן (א)(3), רשאי המנהל לגבות ממנו את המס. מועד תשלום המס במקרה זה הוא 15 יום מיום שנמסרה לאותו אדם דרישת המנהל לתשלום המס;

(3) דין דרישת המנהל לפי פיסקה (2) כדין שומה, לכל דבר וענין.

(ג) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף-קטן (א), לאחר שכבר נידון בעבר על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לאסור על הנידון לעסוק במכירת טובין מסוג הטובין שבהם נעברה העבירה, הכל למשך תקופה שיקבע בית המשפט.

(ד) אדם הפועל בניגוד לצו שניתן על-ידי בית המשפט לפי סעיף-קטן (ג), דינו – קנס של 2,000 לירות או מאסר של שלוש שנים או שני העונשים כאחד, ונוסף לכך קנס של 50 לירות או מאסר של שבעה ימים, או שני העונשים הנוספים כאחד, לכל יום שבו נמשכת העבירה לפי סעיף-קטן זה.

(ה) נעברה, במהלך עסקו של עוסק, עבירה לפי סעיף זה על-ידי פקיד, פועל, שליח, סוכן או בא-כוח של אותו עוסק, ייאשם בעבירה גם אותו עוסק, אם לא הוכיח שני אלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.


אחריותם של מנהלים ופקידים

23. חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני-אדם אחר שעברו עבירה לפי חוק זה, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל-חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו חבר, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.


חובת ההוכחה

24. (א) הטוען ששילם את המס או שהגיש דו"ח, עליו הראיה.

(ב) נמסרו טובין טעונים-מס, רואים אותם כאילו נמכרו עד שיוכח ההיפך.

(ג) אדם שייבא, מסר או החזיק טובין לצרכי מסחר – עליו הראיה כי המס עליהם שולם.


פטור מחתימה

24א. הודעה, קביעה או מסמך אחר המוצאים על פי חוק זה, כששמו או תארו של המוציא מצויינים בהם, אינם טעונים חתימת ידו.


פגם בפעולה אינו פוסלה

24ב. כל פעולה שנעשתה לפי חוק זה, לא ייגרע תקפה מחמת פגם בצורה, טעות או השמטה שחלו בה, אם אין בהם לפגוע בעיקר או להטעות.


כופר כסף

25. (א) עבר אדם עבירה לפי סעיף 22, או נחשד עליה, רשאי המנהל לקחת מידו כופר-כסף, שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – יופסק כל הליך משפטי נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

(ב) המנהל רשאי להתנות לקיחת כופר-כסף כאמור בסעיף-קטן (א) במתן התחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה והתחייבות אישית של משלם הכופר לשלם סכום מסויים, עם ערובה או בלעדיה.

(ג) אם לאחר מתן ההתחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה יצא המתחייב חייב בדין על עבירה לפי חוק זה, תהיה ההתחייבות ניתנת לגבייה הן מן המתחייב והן מן הערב.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן