לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עבירות זנות ותועבה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות זנות ותועבה, כפי שיוסבר להלן :

עבירות זנות ותועבה הינן עבירות חמורות אשר בצידן קבוע עונש מאסר לשנים רבות. עבירות זנות והתועבה הינן עבירות רחבות אשר חולשות על תחומים רבים, ומחולקות למספר קטגוריות כגון: סרסרות, הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, והשכרת מקום לשם זנות.
עבירת סרסרות
מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי על רווחי אדם העוסק בזנות. מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.
אין מדובר במי שכל מחייתו על רווחיה של זונה, ודי בכך שרווחיה של זונה מהווים חלק ממקור פרנסתו. כמו כן, אין צורך שדרך החיים על רווחיה של זונה יהיה אצלו לאורך חיים קבוע, ודי בכך שאותו אדם חיי על אותם רווחים תקופה מסויימת.
העונש על עבירות סרסרות למעשי זנות ותועבה הינו עד 5 שנות מאסר.
הבאת אדם לידי מעשה זנות
שידול אדם למעשי זנות, היינו עשיית מעשה המכוון להביא אישה לעשיית מעשה זנות.
מעשה זנות – מעשה של שימוש בגוף האישה בתשלום לשם סיפוק התאווה המינית , ולאו דווקא ב"במשכב אישה בדרך הטבע" אלא, בכל דרך המביאה לסיפוק מיני, ובלבד שהדבר כרוך במגע אם גוף האישה.
העונש על עבירה של הבאת אדם לידי מעשי זנות הינו עד 5 שנות מאסר.
הבאת אדם לידי עיסוק בזנות
שידול אדם לידי עיסוק בזנות, להבדיל מהבאת אדם לידי מעשי זנות מתאפיינת בקביעות המעשה להבדיל מאירוע בעל אופי חד פעמי.
עיסוק בזנות – מצביעה על פעילות המתאפיינת ב"קביעות" ההולמת משלח יד, להבדיל ממעשה המבטא עקרונית אירוע בעל אופי חד פעמי, גם אם הוא חוזר על עצמו. מדובר כאן בזנות כתעסוקה, להבדיל מנקיטה בה, ואפילו מספר פעמים , באורח מקרי או מזדמן.
העונש על עבירה של הבאת אדם לידי עיסוק בזנות הינו עד 7 שנות מאסר.
ייבוא זנות לארץ – נסיבה מחמירה – מי שגורם לאשה להפסיק להתגורר באותו מקום, לעזוב את מקום מגוריה, את אזור מחייתה, והוא מתכוון בכך להביאה לידי עיסוק בזנות.
העונש על עבירת ייבוא זונות לארץ הינו עונש מאסר עד 10 שנים.
השכרת מקום לשם מעשי זנות
מי שמשכיר או מחדש שכירות של מקום, כהוא יודע שהמקום משמש או ישמש לאישה למעשי זנות, או מי שאינו מפסיק השכרתו של מקום, לאחר שנודע לו שהוא משמש או ישמש לאישה למעשה זנות ובידו לעשות כן. 
מקום – כל מקום שהוא, בין מבנה ובין שלא במבנה, לרבות כלי רכב וכלי שיט.
העונש על עבירה של השכרת מקום לשם מעשי זנות הינו עונש מאסר עד 6 חודשים.

עבירות מין מחוק העונשין

סימן י: זנות ותועבה

 199. סרסרות למעשי זנות [תיקון: תש"ס(5)]

(א)   אלה דינם מאסר חמש שנים:
(1)   מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי, על רווחי אדם העוסק בזנות;
(2)   מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.
(ב)   עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, או שעבר את העבירה תוך ניצול יחסי    
       מרות, תלות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר שבע שנים.
(ג)   לענין סעיף זה אין נפקא מינה –
(1)   אם הדבר שקיבל העבריין היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;
(2)   אם קיבל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר;(3)   אם קיבל אתנן בעד מעשה זנות או חליפיו
       של אתנן.

 200. חזקת סרסרות

גבר הגר עם זונה או שהוא רגיל להילוות אליה דרך קבע או משתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדרך שיש בה כדי לסייע בידה או להכריחה לזנות, חזקה עליו שהוא חי על רווחיה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר.

 201. הבאת אדם לידי מעשה זנות [תיקון: תש"ם, תש"ס(5)]

המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו – מאסר חמש שנים.

 202. הבאת אדם לידי עיסוק בזנות [תיקון: תש"ס(5)]

המביא אדם לידי עיסוק בזנות, דינו – מאסר שבע שנים.

 203. נסיבות מחמירות [תיקון: תש"ס(5)]

(א)   נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, דינו של עובר העבירה – מאסר עשר שנים.
(ב)   נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 באחת מנסיבות אלה, דינו של עובר העבירה – מאסר שש עשרה שנים:
(1)   תוך שימוש בכוח, או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או כלפי אדם אחר;
(2)   תוך ניצול מצב המונע את התנגדותו של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו;
(3)   בהסכמה שהושגה במרמה, של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות.

 203א. סחר בבני אדם לעיסוק בזנות [תיקון: תש"ס(5), תשס"ג(5), תשס"ז]

בוטל.

 203ב. ניצול קטינים לזנות [תיקון: תש"ס(5), תשס"ז]

(א)   נעברה עבירה לפי סעיפים ,201 ,199 202 או 203 בקטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים, דינו של עובר העבירה –
(1)   אם נקבע לעבירה מאסר חמש שנים – מאסר שבע שנים;
(2)   אם נקבע לעבירה מאסר שבע שנים – מאסר עשר שנים;
(3)   אם נקבע לעבירה מאסר עשר שנים – מאסר חמש עשרה שנים;
(4)   אם נקבע לעבירה מאסר שש עשרה שנים – מאסר עשרים שנה.
(ב)   נעברה עבירה לפי סעיפים 202 ,201 ,199 או 203 בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, או שמלאו לו ארבע עשרה שנים ועובר העבירה אחראי על הקטין, דינו של עובר העבירה – כפל העונש שנקבע לעבירה אך לא יותר מעשרים שנים.
(ג)   בסעיף זה, "אחראי על קטין" – כהגדרתו בסעיף 368א.

 203ג. דין לקוחו של קטין [תיקון: תש"ס(5)]

המקבל שירות של מעשה זנות של קטין, דינו – מאסר שלוש שנים.

 203ד. נטל ההוכחה [תיקון: תש"ס(5)]

הטוען שלא ידע את גילו של האדם שבו או שלגביו נעברה עבירה לפי סימן זה – עליו הראיה; הוראה זו לא תחול לענין עבירה לפי סעיף 214(ב3)."

 204. החזקת מקום לשם זנות

מי שמחזיק או מנהל מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, לשם עיסוק בזנות, דינו – מאסר חמש שנים.

 205. השכרת מקום לשם זנות [תיקון: תש"ס(5)]

מי שמשכיר או מחדש שכירות של מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, בידעו שהוא משמש או ישמש לאדם מקום למעשי זנות, דינו – מאסר ששה חדשים; והוא הדין אם לא הפסיק השכרתו של מקום לאחר שנודע לו שהוא משמש כאמור, על אף שיש בידו זכות להפסיקה ולתבוע פינוי בשל כך.

 205א. איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין [תיקון: תשנ"ח(2)]

המוסר מידע או המפרסם פרסום על מתן שירות של מעשה זנות, כשנותן השירות הוא קטין, דינו – מאסר חמש שנים; לענין עבירה לפי סעיף זה, אחת היא אם שירות הזנות ניתן בישראל או מחוץ לישראל, אם המידע מתייחס לקטין מסוים אם לאו, או אם הפרסום מציין שנותן השירות הוא קטין אם לאו.

 205ב. איסור ציון קטינות בפרסום שירותי זנות [תיקון: תשנ"ח(2)]

המפרסם פרסום המציין שנותן שירותי זנות הוא קטין, כשנותן השירות אינו קטין, דינו – מאסר שישה חודשים. 

 205ג. איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר [תיקון: תשנ"ח(2)]

(א)   המפרסם פרסום בדבר מתן שירותי זנות, כשנותן השירות אינו קטין, דינו – מאסר שישה חודשים.
(ב)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פרסום בדבר מתן שירותי זנות, אם התקיימו בו כל אלה:
(1)   ענינו אך ורק מתן שירותי זנות;
(2)   הוא התפרסם בנפרד מדברי פרסום אחרים;
(3)   הוא נמסר לאדם רק לפי בקשתו;
(4)   סומן בו, בצורה בולטת, כי מטרתו היא לפרסם שירותי זנות.
(ג)   שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה.

 208. המניח לקטין לדור בבית זנות

המניח לקטין בן שתים עד שבע עשרה שנים הנתון למשמורתו או להשגחתו, שידור בבית זנות או שיבקר בו תכופות, דינו – מאסר שלוש שנים.

 214. פרסום והצגת תועבה [תיקון: תשנ"א, תשנ"ח(2), תשס"ז(3)]

(א)   העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1)   מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום;
(2)   מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה –
(א)   במקום ציבורי;
(ב)   במקום שאינו ציבורי – אלא אם כן הוא מקום המשמש למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.
(ב)   המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.
(ב1)המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו – מאסר שבע שנים.
(ב2)נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האחראי – מאסר עשר שנים.
(ב3)המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, דינו – מאסר שנה; לענין סעיף קטן זה, "מחזיק" – למעט המחזיק באקראי ובתום לב.
(ג)   בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.
(ד)   לא יוגש כתב אישום –
(1)   לפי סעיף קטן (א) – אלא בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב;
(2)   לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב3) – אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב.

 214א. פרסום פוגע על שלטי חוצות [תיקון: תשנ"א]

(א)   המפרסם פרסום פוגע על שלטי חוצות, דינו – מאסר שישה חדשים או קנס פי שלושה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1).
(ב)   לענין סעיף זה –
"פרסום פוגע" – אחד מאלה:
(1)   תמונת עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אשה;
(2)   תמונה שיש בה קיום של יחסי מין או של אלימות מינית, או שיש בה ביזוי או השפלה מיניים, או שהיא מציגה אדם כחפץ זמין לשימוש מיני;
(3)   תמונה של חשיפה חלקית של גוף, של איש או אשה, שיש בה פגיעה ברגשותיו המוסריים של הציבור או חלק ממנו או השחתת המוסר הציבורי, או שיש בה פגיעה בקטינים אי בחינוכם;
"שלטי חוצות" – שלטי פרסומת המוצבים לצידי דרכים, שלטי פרסומת בתוך אוטובוסים של התחבורה הציבורית או על דפנותיהם החיצוניים או בתחנות האיסוף של אוטובוסים כאמור וכן שלטי פרסומת על לוחות מודעות שבפיקוחה של רשות מקומית.

 214ב. הגנות [תיקון: תשנ"ח(2)]

לא יראו אדם כעובר עבירה לפי סעיפים 205א עד 205ג ו-214, אם מסירת המידע, הפרסום או ההחזקה נעשו למטרה כשרה, לרבות לשם דיווח נכון והוגן בענין שסימן זה דן בו, ובלבד שמסירת המידע, הפרסום או ההחזקה אינם אסורים לפי דין אחר ולא נעשו כדי לעודד מעשים אסורים לפי סימן זה.

סימן ה: עבירות מין

 345. אינוס [תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תש"ס(5), תשס"א(5)]

(א)   הבועל אישה –
(1)   שלא בהסכמתה החופשית;
(2)   בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
(3)   כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או
(4)   תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
(5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;
הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים.
(ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:
(1)   בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(2) ,(1), (4) או (5);
(2)   באיום בנשק חם או קר;
(3)   תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;
(4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;
(5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.
(ג)   בסימן זה –
"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

 346. בעילה אסורה בהסכמה [תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תשס"ד]

(א) (1)    הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים.
(2)   לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.
(ב)   הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו – מאסר שלוש שנים.

 347. מעשה סדום [תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תש"ס(5), תשס"ד]

(א) (1)    העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים.
(2)   לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.
(א1)העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שלוש שנים.
(ב)   העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.
(ג)   לענין סימן זה, "מעשה סדום" – החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

 347א. יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל [תיקון: תשס"ד]

(א)   בסימן זה-
"טיפול נפשי" – אבחון הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;
"מטפל נפשי" – מי שעוסק, באופן מקצועי, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד, והוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה.
(ב)   מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו – מאסר ארבע שנים; לענין סעיף קטן זה יראו מעשים כאמור שנעשו במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי.

 348. מעשה מגונה [תיקון: תש"ן, תש"ס(5), תשס"א(5), תשס"ד]

(א)   העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר שבע שנים.
(ב)   העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב) (1) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר עשר שנים.
(ג)   העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג1)נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה – מאסר שבע שנים.
(ד) (1)     העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר ארבע שנים.
(2)   לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי;
(ד1)מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.
(ה)   העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שנתיים.
(ו)   בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

 349. מעשה מגונה בפומבי [תיקון: תש"ן]

(א)   העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.
(ב)   העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

 350. גרם מעשה [תיקון: תשמ"ח, תשס"ד]

לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

 351. עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע [תיקון: תש"ן, תשס"ג, תשס"ה(4), תשס"ז(4)]

(א)   העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו – מאסר עשרים שנים.
(ב)   הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו – מאסר שש עשרה שנים.
(ג)   העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו דינו –
(1)   בעבירה לפי סעיף 348(א) או (ג1) – מאסר עשר שנים;
(2)   בעבירה לפי סעיף 348(ב) – מאסר חמש עשרה שנים;
(3)   בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) – מאסר חמש שנים.
(ד)   העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו – מאסר ארבע שנים.
(ד1)אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 349(א) בחסר הישע, דינו – מאסר שנתיים.
(ה)   לענין סעיף זה –
"אומן" – אחד מאלה:
(1)   אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה;
(2)   אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;
"אח או אחות חורגים" – בן או בת של בן זוג של הורה;
(2)   בהגדרה "בן משפחה", אחרי פסקה (2) יבוא:
(3)   "אומן;בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו;אביו או אמו של אומן;
(4)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה:בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה"."
"אחראי על חסר ישע" – כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;
"בן משפחה" –
(1)   הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;
(2)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";
"חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א.

 352. איסור פרסום [תיקון: תשמ"ח, תשס"ו(3)]

(א)   המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירה או כמי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר שנה.
(ב)   לא ישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף קטן (א) אם האדם ששמו או זהותו פורסמו כאמור נתן את הסכמתו לפרסום, בפני בית משפט או אם בית משפט התיר את הפרסום מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 353. סייג לאחריות פלילית [תיקון: תשמ"ח, תש"ס(5)]

באישום בשל עבירה לפי סעיף 346(א) או 347(א) תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

 354. סייג להתיישנות עבירות מין בקטין [תיקון: תשנ"ו, תש"ס(5), תשס"א(5), תשס"ג(3), תשס"ה(3)]

(א)   בעבירות המנויות בסעיף קטן זה, שנעברו בקטין, יחל מנין תקופת ההתיישנות ביום שמלאו לו עשרים ושמונה שנים; ואולם אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע העבירה – לא יוגש כתב אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה –
(1)   עבירה לפי סעיף 351;
(2)   עבירה שעבר האחראי על הקטין כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א והוא אינו בן משפחה כהגדרת "בן משפחה" בסעיף 351(ה) והיא אחת מן העבירות הבאות:
(א)   אינוס – לפי סעיף 345;
(ב)   בעילה אסורה בהסכמה – לפי סעיף 346(א);
(ג)    מעשה סדום – לפי סעיף 347(א) או (ב);
(ד)   מעשה מגונה – לפי סעיף 348(א), (ב), (ג1) או (ד).
(א1)הוגש כתב אישום, לפי סעיף קטן (א), בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה לאחר שמלאו לנפגע העבירה עשרים ושמונה שנים, לא יורשע אדם על סמך עדות יחידה של נפגע העבירה, אלא אם כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא כאמור בסעיף קטן (א), תחול הוראת סעיף קטן זה רק לענין עבירה כאמור בסעיף קטן (א).
(ב)   הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מעשה שנעשה לפני יום י"ט באב התש"ן (10 באוגוסט 1990) ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1)   המעשה היה עבירה לפי סימן זה כנוסחו בעת עשייתו;
(2)   אילו נעשה המעשה לאחר היום האמור היה מהווה עבירה לפי סעיף 351;
(3)   העבירה טרם התיישנה לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.
(ג) (1)     בעבירות המנויות בסעיף קטן זה, שנעברו בקטין, בידי מי שמלאו לו חמש עשרה שנים, והוא אינו האחראי על הקטין כאמור בהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" שבסעיף קטן (א)(2), או בן משפחה בהגדרתו באותו סעיף קטן, יחל מנין תקופת ההתיישנות ביום שמלאו לקטין שמונה עשרה שנים; ואולם אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע העבירה – לא יוגש כתב אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.
(2)   ואלה העבירות:
(א)   אינוס – לפי סעיף 345;
(ב)   מעשה סדום – לפי סעיף 347(ב);
(ג)   מעשה מגונה – לפי סעיף 348(א), (ב) או (ג 1).
(ד)   הוגש כתב אישום, לפי סעיף קטן (ג), בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה לאחר שחלפו עשר שנים ממועד ביצוע העבירה או לאחר שמלאו לקטין 18 שנים, לפי המאוחר, לא יורשע אדם על סמך עדות יחידה של נפגע העבירה אלא אס כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא כאמור בסעיף קטן (ג) תחול הוראת סעיף קטן זה רק לענין העבירה כאמור באותו סעיף קטן.
(ה)   הוראות סעיף קטן (ג) יחולו גם על עבירה שביום כניסתו לתוקף של חוק העונשין (תיקון מס 84), התשס"ה-2005 32, טרם התיישנה לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפי הדין שחל עליה ערב המועד האמור.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן