לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : עבודת נוער כפי שיוסבר להלן :

העסקה – העסקת בני נוער מותרת רק מגיל 15, ובחופשת הקיץ בלבד מגיל 14.

שר התמ"ת רשאי להתיר העסקת ילדים (מגיל 14) למטרות ובהגבלות שפורטו בחוק ובתקנות עבודת נוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), כגון היתר להופעה אמנותית, לעבודה בחופשת לימודים וכו' שלא מזיקות לבריאות.

העסקה מותרת עם קבלת פנקס עבודה מלשכת התעסוקה באזור המגורים.

נער חייב להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי לשם העסקתו. בדיקה זו מבוצעת ללא תשלום כלשהו. החובה להפנות לבדיקות רפואיות מוטלת על המעביד.

שעות עבודה וימי מנוחה – אין להעסיק נער יותר מ 8 שעות ביום (9 שעות בשבוע של חמישה ימים), ומקסימום 40 שעות בשבוע, בלי אישור מיוחד ממשרד העבודה. ביום שלפני המנוחה השבועית או בערב חג לא יועבד נער יותר מ-7 שעות.

הפסקה – ביום עבודה של יותר מ-6 שעות זכאי הנער העובד להפסקה של 45 דקות כאשר 30 דקות מתוכה צריכה להיות רצופה. בימי שישי וערבי חג זכאי הנער העובד להפסקת מנוחה שלא תפחת מ-30 דקות.

איסור עבודת לילה והיתרים מיוחדים – החוק אוסר על העבדת נער בלילה. "לילה" מוגדר לגבי "ילד" עד גיל  16 בין השעות  8.00-ל-20.00 לגבי "צעיר" בן 16-18 משעות 22.00-6.00.  שר העבודה רשאי להתיר עבודת צעיר בתעשייה עד שעה  23.00 במקום שבו עובדים במשמרות, ובאומנות עד  24.00 אם הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית. כן רשאי שר העבודה להתיר עבודת צעיר משעה  05.00 בעבודה חקלאית עונתית.

איסור עבודה ביום המנוחה ובשעות נוספות – לא יועבד נער ביום המנוחה השבועי (נער יהודי – בשבת, נער שאינו יהודי על פי יום המנוחה השבועי של דתו). וכן לא בשעות נוספות. העבודה בשעות נוספות היא עבירה פלילית, אולם ראוי לציין ולהדגיש כי נער המועבד בשעות נוספות זכאי לתשלום גמול שעות נוספות למרות שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העבדתו.  על מידת החומרה של עבירה זו ניתן ללמוד מפס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה אשר הטיל קנס של 30,000 ₪ על חברת מקדונלד וקנס של 50,000 ₪ על מנהלה בעקבות העסקת 8 נערות ונערים יהודים בליל שבת ושבת.

המעביד אינו פטור מחובותיו כלפי הנער שהועסק שלא כדין שעות נוספות, לרבות החובה לשלם בעד העבודה מעל לשעות המותרות.

שכר מינימום לנוער – על פי חוק שכר מינימום, כל עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום. גם לנוער מוגדר שכר מינימום ולמעסיק אסור לשלם פחות (גם לא בהסכמתו!). גם "ימי התלמדות" או "תקופת ניסיון" ללא שכר הם עבירה על החוק של המעסיק.
שכר מינימום לשעה למשרה מלאה לנער מחושב לפי 40 שעות בשבוע ו 173 שעות לחודש.

שכר המינימום לנוער הוא:

גילהשיעור משכר מינימוםהשכר לחודש(עד 40 שעות שבועיות)השכר לשעה(עד 173 שעות חודשיות)
עד 1670%2,870 ₪16.59 ₪
עד 1775%3,075 ₪17.77 ₪
עד 1883%3,403 ₪19.67 ₪
חניך60%2,460 ₪14.22 ₪

 חישוב מספר ימי החופשה יעשה לפי הנוסחה: מספר ימי העבודה X18 יום 240 יום

חובת יום לימודים –  על כל נער עובד בין הגילאים 15-18 מוטלת חובת יום לימודים בשבוע לשם הכשרה מקצועית. המעביד נער שחלה עליו חובת לימודים חייב לשחררו לאותן שעות ואין להעבידו בהן.

עונשים –  מעביד המעסיק נער בניגוד  להוראות החוק צפוי למאסר או קנס כדלקמן:

מאסר שנה או קנס עד 39,150 ₪ במקרים שלהלן :

 • העסקה מתחת לגיל המותר.                                
 • העסקה במקומות העלולים לסכן את בריאותו.             
 • העסקת נער שאינו מתאים מבחינה בריאותית.      

     מאסר  6 חודשים או קנס עד 26,100  במקרים שלהלן :

 • העסקה שלא בהתאם לאישור רפואי של רופא משפחה.                             
 • העסקה יותר מ-8 שעות עבודה ליום ו-40 שעות עבודה בשבוע.                  
 • העסקה במנוחה השבועית.                                                                  
 • אי מתן הפסקות כחוק.                                                                        
 • העסקה בלילה שלא בהיתר.

     קנס עד 12,900 ₪ במקרים שלהלן :

 • העסקה בלי שהוצא פנקס עבודה ובלי שהמעביד ניהל פנקס כאמור.              
 • ניכוי שכר בשל היעדרות לצורך לימודים.                                

      מאסר שנה או קנס עד 39,150 ₪ במקרה שלהלן :    

 • הפרעה למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו על פי חוק עבודת נוער.           

קנס עד 39,150 ₪ במקרה שלהלן :

 • נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו.                                                                 

עבודת נוער – סיכום

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים15 שנה(1)
גיל העסקה מותר במהלך חופשת לימודים14 שנה(2)
שעות עבודה מותרות ביוםעד 8 שעות ביום (שבוע עבודה בן שישה ימים), עד 9 שעות ביום (שבוע עבודה בן חמישה ימים). עד 7 שעות בימי שישי וערב חג.
שעות עבודה מותרות בשבועעד 40 שעות בשבוע
הפסקותביום עבודה העולה על 6 שעות – הפסקה בת 3/4שעה לפחות (עד 3 שעות), מתוכה חצי שעה של הפסקה רצופה. בימי שישי וערבי חג – הפסקה בת חצי שעה לפחות.
עבודה בשעות נוספותאסורה.
עבודת לילה(3)אסורה (למעט חריגים בהיתרים מיוחדים)
עבודה במנוחה שבועיתאסורה(4)
חופשה שנתיתבעד ארבע השנים הראשונות לעבודה – 18 ימי חופשה בשנה (קלנדריים).
שכר מינימוםנגזר משכר המינימום במשק (ראה טבלת שכר מינימום לנוער*)
פנקס עבודהחובה להוציא פנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה.
אישור רפואינער חייב להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתו.

1.      חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 מגביל את המקרים בהם ניתן להעסיק במהלך שנת הלימודים ילד אשר מלאו לו 15, וחוק חינוך חובה חל עליו. בחוק ובתקנות על פיו קיימות הגבלות שונות על העסקת נוער בסוגי עבודות ובמקומות עבודה שנקבעו בתקנות.

2.      העסקת ילד אשר מלאו לו 14 ולא מלאו לו 15 תותר רק בתקופה של חופשת הלימודים הרשמית.

3.      עבודת לילה –

א.      לגבי ילד וצעיר שחוק חינוך חובה חל עליו (עד גיל 16) פרק זמן של 12 שעות מ- 22:00 עד 08:00.

ב.      לגבי נער שחוק חינוך חובה לא חל עליו (מגיל16) פרק זמן של 10 שעות מ- 22:00 עד 6:00.

4.      המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות ותכלול לגבי נער יהודי את יום השבת ולגבי נער לא יהודי את יום השבת או את יום ראשון או את יום שישי – הכול לפי המקובל.

חוק החניכות

החוק בא לסייע לנער (מי שטרם מלאו לו 18) ללמוד מקצוע תוך עבודה, בדרך שיטתית ובפיקוח.

החוק דן בנער העובד על מנת לרכוש מקצוע, בשורה של מקצועות שהוכרזו כמקצועות חניכות. המקצוע נרכש תוך כדי עבודה מעשית מודרכת ולימודי השלמה בשיעורי מקצוע מאושרים בבתי-ספר מקצועיים שהוכרזו ע"י שר התעשייה המסחר והתעסוקה .

חובות המעביד

 • להעסיק את החניך לפי תוכנית החניכות.
 • להבטיח לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה, שתאפשר לו לרכוש את המקצוע במשך תקופת החניכות שנקבעה לו.
 • לשחרר את החניך מעבודה, בלי ניכוי משכרו, לצורך השתתפות בשיעורי מקצוע מאושרים.
 • לא להעסיק את החניך בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות.
 • לשלם לחניך שכר עבודה לא פחות משכר מינימום לחניך כקבוע בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח –  1987.

חובות הנער

 • לעבוד אצל המעביד עד תום תקופת החניכות.
 • לבקר באופן סדיר בשיעורי מקצוע מאושרים (החניך לא יידרש לשלם עבור לימודים אלה, למעט ציוד וחומרי לימוד).
 • לעמוד בבחינות מקצועיות, בחינות ביניים ובחינות סופיות.
 • להישמע להוראות המעבידים ולהוראות החונך שבהדרכתו הוא עובד.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן