לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים
ייחודים אחרים.

מחלקת דיני משפחה וירושה מתמחה, בליווי משפטי שוטף בנושאי גירושים, אפוטרופסות, צוואות וירושות ונושאים אחרים השייכים לתחום המשפחה.

מחלקת דיני המשפחה עוסקת בכל הקשור להליכי גירושין בין בני זוג. הגישה המנחה אותנו היא גישה גישורית, מתוך אמונה, כי גירושין בהסכמה ובהידברות עדיפים על ניהול הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומכאיבים. במסגרת הליכי הגישור אנו מסייעים לבני הזוג המתגרשים להגיע להסכמות המוצאות ביטוין בסופו של התהליך בהסכם גירושין שנחתם בין הצדדים ומסייעים בידם בכל ההליכים הפורמאליים של אישור ההסכם וסידור הגט.

מודגש, כי מחלקת המשפחה במשרדנו צברה ניסיון רב והתמחות מיוחדת בתחומים הייחודיים לגירושין של חברי קיבוץ. בכלל זאת מתמחה משרדנו בתשלומי מזונות בקיבוץ המשתנה, בחלוקת רכוש תוך התייחסות להליכי שיוך דירות וכדומה.

תחום נוסף בו עוסקת מחלקת המשפחה הינו מינוי אפוטרופוס וטיפול בסוגיות הקשורות לחסויים ולאפוטרופוס עליהם. כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ שוטף בענייני ירושה, לרבות הגשת בקשות לצו ירושה, וכן עריכת צוואות.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של דיני המשפחה והירושה, בין היתר בנושא : סדרי הדין כפי שיוסבר להלן :

סדרי הדין – נקודות חשובות

להלן נקודות חשובות בנושא סדרי הדין :

 • בית המשפט למשפחה ידון בתובענות בין בני משפחה שעילתן סכסוך בתוך המשפחה, יהיה שוויין אשר יהיה.
 • בית המשפט למשפחה ידון בתובענות לפי חוק הירושה, יהיה שוויין אשר יהיה.
 • תובע בבית המשפט למשפחה אינו רשאי להגיש כתב תשובה, אלא באישור בית המשפט.
 • בבית המשפט למשפחה חובה לצרף תצהיר מידיעה אישית לכתבי הטענות.
 • בהחלטה על צו עיכוב יציאה מן הארץ יקבע בית המשפט את תאריך פקיעתו  (אין את המגבלה הרגילה של שנה .
 • ניתן צו איסור יציאה מן הארץ נגד קטין, יעמוד הצו בתוקפו עד מלאת לקטין 18 שנה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת.
 • ככלל, דני הראיות, למעט חסיונות, אינם חלים בבית המשפט למשפחה, אולם בתובענות לפי חוק הירושה שעילתן אינה סכסוך משפחתי יחולו דיני הראיות.
 • בית המשפט למשפחה רשאי לסטות מהוראות תקנות סדר הדין האזרחי ולנהוג בדרך אחרת הנראית לו כטובה ביותר לעשיית משפט צדק. ההיתר לסטות אינו קיים בתובענות לפי חוק הירושה שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה.
 • פס"ד של בית המשפט למשפחה ניתן לערעור כמו פס"ד של בית משפט השלום, אולם ההרכב בבית המשפט המחוזי יהיה של 3 שופטים בלי קשר לשווי התובענה) התיקון שב"צו פרידמן" אינו חל).
 • החלטה אחרת של בית המשפט למשפחה ניתנת לערעור כמו החלטה אחרת של בית משפט השלום.
 • החלטה אחרת של רשם משפחה ושל הרשם לענייני ירושה ניתנת לערעור בפני בית המשפט למשפחה)  15 יום (וידון בה שופט אחד.
 • צו עיקול בתביעת מזונות לא יעלה על סכום מזונות של שנתיים, אלא אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו. צו העיקול יעמוד בתוקפו ל 5- שנים.
 • בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ גם בתובענה למזונות ששווייה נמוך מ – 50,000 ₪.
 • המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד בתביעה למזונות פטור מהפקדת עירבון.
 • בתובענה להחזרת ילד חטוף בית המשפט לא יאריך מועד שנקבע בתקנות, אלא מטעמים מיוחדים שירשמו ובאישור נשיא בית המשפט שדן בתביעה או בערעור.
 • בקשה לקביעת גיל תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו של מי שמבקשים את קביעת גילו.  אם מקום מגוריו אינו בישראל, הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב.
 • ערעור על צווי הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת יתקיים בפני שופט אחד.
 • בית משפט לענייני משפחה ידון בתובענה אזרחית בין אדם לבין בן משפחתו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא.  לעניין זה, תביעה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה היא כל תביעה שהסכסוך המשפחתי בה תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה.
 • המבחן לסמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה הוא קיום קשר בין יחסי המשפחה לבין עילת התביעה. לכן, ככלל, תביעה נזיקית המוגשת בעקבות עבירת מין בתוך המשפחה תידון בפני בית המשפט לענייני משפחה.
 • בן זוג שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא יגיש בקשה לסעד זמני נגד בן זוגו עד תום התקופה שההליכים מעוכבים, למעט בקשה לצו מניעה או לצו עיכוב יציאה מן הארץ.
 • בית המשפט לענייני משפחה ישמע ילד שגילו 6 שנים לפחות. עם זאת, בית המשפט רשאי לשמוע ילד שטרם מלאו לו 6 שנים אם ראה לנכון לעשות כן, במקרה שבו אחיו הגדולים של הילד הוזמנו להשמיע את דברם, או מטעם אחר.
 • בית המשפט לענייני משפחה רשאי, גם ללא הסכמת בעלי הדין, למנות מומחה מטעמו, שיגיש לו חוות דעת בכתב תוך 45 ימים מיום מינויו. מונה מומחה מטעם בית המשפט, לא יהיה בעל דין רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו, אלא ברשות בית המשפט. הוראות אלה יחולו גם בבית משפט מחוזי ובבית המשפט העליון במסגרת הליכי ערעור או בקשה לרשות ערעור על החלטה של בית משפט לענייני משפחה.
 • לאחר הגשת כתב הגנה בבית משפט לענייני משפחה לא יוגש כתב טענות נוסף אלא ברשות בית המשפט. מכאן שלתובע אין זכות מוקנית להגשת כתב תשובה, ועליו לבקש את אישור בית המשפט.
 • בית המשפט לענייני משפחה רשאי לתת צו עיקול במסגרת תביעת מזונות. צו העיקול לא יעלה על סכום המזונות הנתבע לתקופה של שנתיים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו. ניתן צו עיקול וזכה התובע בתביעתו, יפקע הצו בתום 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
 • הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לענייני ירושה רשאי לערער עליה בזכות בפני בית המשפט לענייני משפחה (בשופט אחד). המועד להגשת ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה הוא 15 ימים מיום המצאת ההחלטה.
 • בית המשפט לענייני משפחה הוא במעמד של בית משפט שלום ולכן ערכאת הערעור על החלטותיו היא בית המשפט המחוזי. הליכי הערעור על החלטות בית המשפט לענייני משפחה הם כמו הליכי הערעור הרגילים לעניין השאלה אם הערעור הוא ברשות או בזכות, והמועדים הם אלה הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי.
 • בית משפט מחוזי הדן בערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה ידון ב 3- שופטים. עם זאת, בית משפט מחוזי ידון בשופט אחד בערעור על פסק דין לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת.
 • לבית משפט הדן בערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה, יהיו הסמכויות הנתונות לבית המשפט לענייני משפחה, לרבות שמיעת עדויות או הבאת ראיות נוספות, וכן סמכות להתערב בקביעות עובדתיות.
 • ביתהמשפטלעניינימשפחההוא המוסמך לכלול בתכנית ההגנה קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם סבר כי בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי אין לבקש את הסכמת שני הוריו או אפוטרופסו. ככלל, הדיון בבתי משפט בהליכים מכוח החוק להגנה על עדים יתקיים בדלתייםסגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמיםמיוחדיםשיירשמו, לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.
 • כאשר נושא הבוררות הוא כולובסמכותו הייחודיתשל בית משפט לענייני משפחה הוא יהיה מוסמך לדון בענייני הבוררות שבתחום סמכותו.
 • החלטות רשם ההוצאה לפועל בענייני משפחה,לרבות החלטות שיפוטיות בענייני משפחה, ניתנות לערעור בזכותבתוך 15 ימיםבפני שופטשלביתהמשפטלעניינימשפחה.
 • סמכות מקומית בערעור בענייני משפחה (1) : אם פסק הדין המבוצע ניתן על-ידי בית משפט לענייני משפחה, יוגש הערעור לביתהמשפטלעניינימשפחהשנתןאתפסקהדין(2)  אם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על-ידי בית משפט לענייני משפחה יוגש הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחוםשיפוטונמצאתהלשכהשבהניתנהההחלטה.
 • ערעור ובר"ע על החלטות בענייני משפחה יוגשו לבית המשפט למשפחה.
 • ערעורעלהחלטת רשםההוצל"פ בענייני משפחה יוגש לבית המשפטלמשפחהשנתןאתפסקהדיןשהוגשלביצוע.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן