לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגתאת לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : זקנה ושאירים כפי שיוסבר להלן :

1.  קצבת זקנה

מבוטח

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה (למעט מי שעלו ארצה כשהם מעל גיל 60 עד 62, בהתאם לחודש לידתם, או יותר ) ;
 • אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת ושמקבלת קצבת נכות כללית ;
 • עקרת בית וכן אלמנה בת קצבה אשר צברו תקופת אכשרה.

הגדרות

עקרת בית – אישה נשואה שבן זוגה מבוטח ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.

אלמנה בת קצבה – אישה שמקבלת קצבת שאירים או תלויים מכוח פטירת בן זוגה ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.

גיל פרישה – הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת זקנה בהתאם למבחן הכנסות.

גיל זה עולה בהדרגה, ולכשיושלם התהליך הוא יהיה 64 לנשים ו-67 לגברים כלהלן :

גיל פרישה לנשים

חודש ושנת לידה  גיל פרישה נשים
מתאריךעד תאריך
6/4460
7/448/4460 ו-4 חודשים
9/444/4560 ו-8 חודשים
5/4512/4561
1/468/4661 ו-4 חודשים
9/464/4761 ו-8 חודשים
5/4712/4962
1/508/5062 ו-4 חודשים
9/504/5162 ו-8 חודשים
5/5112/5163
1/528/5263 ו-4 חודשים
9/525/5363 ו-8 חודשים
5/53ואילך64

גיל פרישה לגברים

חודש ושנת לידהגיל פרישה גברים
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/42ואילך67

מבחן הכנסות

החל מתאריךתקרת ההכנסות אשר אינן פוגעות
בקצבת זקנה ליחידבקצבת זקנה לזוג
01/04/201147356313
01/01/201147356313
01/01/201045696091
01/08/200945196025
01/01/200945196025
01/07/200843685824
01/01/200843685824
01/04/200742955728
01/01/200742955728
01/06/200642085611
01/04/200642085611
01/01/200642085611
01/01/200539695293
01/01/200439695293
01/07/200339695293
01/01/200339695293
01/07/200239695293
01/04/200239695293
01/01/200240185358
01/04/200139695293
01/01/200139695293
01/07/200036184824
01/04/200036184824
01/01/200036184824
01/01/199934094546
01/08/199800
01/04/199800
01/01/199800
01/10/199730884118
01/08/199730884118
01/04/199728753833
01/02/199728753833
01/01/199728753833
01/10/199627863714
01/08/199627863714
01/04/199626073475
01/02/199626073475
01/01/199625333377

ההכנסות שאינן מובאות בחשבון במבחן תקרות ההכנסות  –

 • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה).
 • הפרשי הצמדה על מלוות או על פיקדונות או על תוכניות חיסכון, ובלבד שהם פטורים ממס הכנסה.

גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת זקנה ללא מבחן הכנסות.

גיל הזכאות לקצבת זקנה הוא:

 •  בגבר – 70 שנה;
 • באישה (כולל עקרת בית) – הגיל עולה בהדרגה, ולכשיושלם התהליך הוא יהיה 70 שנה כלהלן :
חודש ושנת לידה  גיל הזכאות לקצבה זקנה (אישה)
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/4212/4467
1/458/4567 ו-4 חודשים
9/454/4667 ו-8 חודשים
5/4612/4668
1/478/4768 ו-4 חודשים
9/474/4868 ו-8 חודשים
5/4812/4869
1/498/4969 ו-4 חודשים
9/494/5069 ו-8 חודשים
5/50ואילך70

נכה זקן – מי שקיבל קצבת נכות לפני הגיעו לגיל הפרישה.

תנאי הזכאות לקצבת זקנה

גיל קצבה – הגיל המזכה בקצבת זקנה (גיל פרישה או גיל הזכאות לקצבת זקנה).

תקופת אכשרה –

הכלל : מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • 60 חודשי ביטוח ב-10 השנים שקדמו לגיל המזכה;
 •  144 חודשי ביטוח;
 • 60 חודשים לעובד/ת מבוטח/ת, ובלבד שמספר חודשי הביטוח אינו קטן ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.

החריג לכלל : עקרת הבית – מי שנתקיים לגביה אחד מהבאים :

 • 5 שנות תושבות מתוך 10 השנים שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זקנה ;
 • צירוף של תקופות תושבות (החל מ-1.1.96) ותקופות ביטוח כעובדת ע"פ התנאים הנדרשים לתקופת אכשרה.

מבוטחת אשר פטורה מתקופת אכשרה – מי שנתקיים לגביה אחד מהבאים :

 • גרושה;
 • אלמנה;
 • עגונה;
 • לא נשואה שעלתה ארצה כשהיא בת 57 או יותר;
 •  נשואה שבעלה אינו מבוטח;
 • אישה שקיבלה קצבת נכות חודש לפחות לפני גיל הפרישה.

מבחן הכנסות – למי שהגיע לגיל פרישה וטרם הגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה.

כאשר ההכנסה עולה על ההכנסה המרבית הנקבעת במבחן ההכנסות (ללא הכנסות מפנסיה), ניתן לקבל קצבה חלקית.

תשלום דמי ביטוח (למבוטחים לא שכירים) – חוב בדמי ביטוח (כל עוד לא סולק החוב) שולל את הזכאות או מקטין את שיעור הקצבה, לפי גובה החוב ומשך הפיגור.

לקצבת זקנה לנכה – נכה זקן.

לתוספת תלויים –

בעד בת זוג תושבת ישראל – אשת מקבל קצבה שנתמלאו בה כל אלה:

 • נשואה לו לפחות שנה או ילדה לו ילד;
 • מלאו לה 45 שנים או יש עמה ילד שלו;
 • עומדת במבחן הכנסות למעט מי שמלאו לה 67;

בעד בן זוג תושב ישראל, הנשוי לפחות שנה אחת למקבלת קצבה והוא אחד מאלה:

 •  בן 50 ומעלה שעומד במבחן הכנסות
 •  בן 70 ומעלה.

בעד ילד – כל אחד משני הילדים הראשונים של מקבל/ת הקצבה .

התוספת בעד תלויים ניתנת בתנאי שאינם מקבלים קצבה בזכות עצמם.

עקרת בית אינה זכאית לתוספת עבור תלויים.

להשלמת הכנסה – ראה פרק הבטחת הכנסה.

לגמלת זקנה מיוחדת – לעולה חדש שאינו מבוטח מפאת גילו ביום עלייתו, ואשר הגיע לגיל קצבה כאמור לעיל, וכן למבוטח שירד מהארץ וחזר אליה ולא השלים תקופת אכשרה בהגיעו לגיל קצבה כאמור לעיל – בהתאם למבחן הכנסות.

הגמלה – מהותה ושיעורה

קצבת זקנה וגמלת זקנה מיוחדת – שיעור הקצבאות (אחוז מהסכום הבסיסי (3)):

 • ליחיד – 16.5%;
 • לזוג – 24.8%;
 • לזוג עם ילד אחד – 30.0%;
 • לזוג עם 2 ילדים ויותר – 35.2%;
 • ליחיד עם ילד אחד – 21.7%;
 • ליחיד עם 2 ילדים ויותר – 26.9%.

השיעורים הנ"ל כוללים תוספת תלויים.

תוספת לבני 80 ומעלה – 1% מהסכום הבסיסי (3).

תוספת לקצבה

 תוספת תלויים –

 • בעד בת / בן זוג – 8.3% מהסכום הבסיסי (3).
 • בעד ילד – 5.2% מהסכום הבסיסי (3).

תוספת וותק – 2% מהקצבה, לכל שנת ביטוח מאז שנת הביטוח האחת-עשרה, עד למקסימום 50% מהקצבה. עקרת הבית אינה זכאית לתוספת וותק.

תוספת דחיית קצבה – 5% מהקצבה, לכל שנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה, בה לא הייתה זכאות עקב הכנסה ממשלח יד.

השלמת הכנסה – משלימה את הקצבה לכדי שיעורה המוגדל של הגמלה להבטחת הכנסה (אחוז מהסכום הבסיסי (3)):

למי שטרם מלאו לו 80:

 • ליחיד – 28.8%;
 • לזוג – 42.7%;
 • לזוג עם ילד אחד – 52.8%;
 • לזוג עם שני ילדים ויותר – 62.9%;
 • ליחיד עם ילד אחד – 47.7% בניכוי הסכום הבסיסי (2);
 • ליחיד עם שני ילדים ויותר – 57.8% בניכוי הסכום הבסיסי (2).

לבן 80 ומעלה:

 • ליחיד – 30.8%;
 • לזוג – 45.6%;
 • לזוג עם ילד אחד – 55.7%;
 • לזוג עם שני ילדים ויותר – 65.8%;
 • ליחיד עם ילד אחד – 50.6% בניכוי הסכום הבסיסי (2);
 • ליחיד עם שני ילדים ויותר 60.7% בניכוי הסכום הבסיסי (2).

את הסכומים המתקבלים יש להגדיל ב-7%.  

מענק עקב פטירה – נפטר מי שזכאי לקצבת זקנה, ישולם לבן זוגו, ובאין בן זוג – לילדיו, מענק בשיעור הסכום הבסיסי (1) כפי שהיה ב-1 בינואר.

נפטר בן זוג שהוא בגדר תלוי של הזכאי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה – ישולם המענק לזכאי בשיעור הסכום הבסיסי (1) כאמור.

2.   קצבת שאירים

מי מבוטח  

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה (למעט מי שעלו ארצה כשהם בני/בנות 60 עד 62, בהתאם לחודש לידתם, או יותר) ;
 • אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת ושמקבלת קצבת נכות כללית;
 • ·עקרת בית וכן אלמנה בת קצבה מבוטחות ומזכות את ילדיהן בלבד בקצבה.

הגדרות 

אלמן –

מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בעת פטירתה והיה נשוי לה לפחות שנה (אם הוא בן 55 ויותר – חצי שנה), ושנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • אלמן שיש עימו ילד.
 • אלמן שאין עימו ילדים ועומד במבחן הכנסות  :
פרטמספר התלוייםהכנסה חודשית
1ללא תלוייםסכום השווה ל-57% מהשכר הממוצע
21סכום השווה ל-76% מהשכר הממוצע
3בעד כל תלוי נוסףסכום השווה ל-7% מהשכר הממוצע

עד לחודש דצמבר 2010,אלמן שאין עימו ילדים,שהייתה לו הכנסה העולה על סכום השווה ל57%-  מהשכר הממוצע- זכאותו לקצבה נשללה.

החל מחודש ינואר 2011 תוקן מבחן ההכנסות לאלמן שאין עימו ילדים, כך שמהכנסתו הקובעת יופחת סכום השווה ל 15.2% מהשכר הממוצע.

אלמנה – מי שהיתה אשתו של המבוטח בעת פטירתו והיתה נשואה לו לפחות שנה (אם היא בת 55 ויותר – חצי שנה), או שילדה לו ילד (נפרדת: בתנאים מסוימים).

ילד – מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • ילדו של מבוטח (כולל ילד חורג ומאומץ, וכן נכד שכל פרנסתו על המבוטח) עד גיל 18;
 • אם מסיים את לימודיו במוסד חינוכי על-יסודי או אם שוחר במסגרת קדם-צבאית – עד גיל 20;
 • אם מתנדב בשנת שירות – עד גיל 21, אלא אם מתגייס לצה"ל בתכוף לאחר תקופת התנדבותו – ללא הגבלת גיל;
 • אם משרת בצה"ל, למעט צבא קבע – עד הגיעו לגיל 22 אך לא יותר מאשר עד תום 36 חודשי שירות;
 • בת בשירות לאומי ועתודאי – עד גיל 22.

תנאי הזכאות לקצבת שאירים

פטירת בן זוג או הורה – למעט פטירה כתוצאה ממלחמה.

תקופת אכשרה –

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 •  12 חודשי ביטוח ערב הפטירה,
 •  24 חודשי ביטוח ב-5 השנים ערב הפטירה,
 • 60 חודשי ביטוח ב-10 השנים ערב הפטירה,
 • תקופת האכשרה המזכה בקצבת זקנה.

פטור מתקופת אכשרה – מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • המבוטח נפטר בשנה הראשונה לעליתו, או לפני גיל 19;
 • המבוטחת נפטרה בשנה הראשונה לגירושיה או להתאלמנותה;
 • עיקר פרנסת בן זוגו או ילדיו של המבוטח היתה עליו;
 • המבוטח הניח אחריו ילד (לגבי אותו ילד בלבד);
 • המבוטחת היתה עקרת בית או אלמנה (הזכאות לילדים בלבד).

תשלום דמי ביטוח (למבוטחים לא שכירים) – חוב של הנפטר בדמי ביטוח שולל זכאות או מקטין את שיעור הקצבה, לפי גובה החוב ומשך הפיגור.

להשלמת הכנסה – ראה פרק הבטחת הכנסה.

למענק שאירים – אלמן או אלמנה, מתחת לגיל 40, שאין עמם ילד, ולא קיבלו קצבת שאירים; אלמן שפקעה זכותו לקצבת שאירים בגלל הכנסותיו.

לגמלת שאירים מיוחדת – עמידה במבחני הכנסות לאלמנה וליתומיו של תושב ישראל שלא היה מבוטח מפאת גילו ביום עליתו.

לשיקום מקצועי – אלמן/נה בלא מקצוע, או אשר אינם מתפרנסים כדי מחייתם, או שזקוקים להסבה מקצועית בשל התאלמנותם.

לדמי מחייה ליתומים – ליתום שמכוח הורהו משתלמת קצבת שאירים ועיקר זמנו מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית, לפי מבחן הכנסות :

פרטמספר התלוייםהכנסה חודשית
1ללא תלוייםסכום השווה ל-57% מהשכר הממוצע
21סכום השווה ל-76% מהשכר הממוצע
3בעד כל תלוי נוסףסכום השווה ל-7% מהשכר הממוצע

(יתום אחד – פעמיים פרט 1; אם יש יתומים נוספים במשפחה שזכאים לדמי מחיה – פרט 3).

הגמלה – מהותה ושיעורה

קצבת שאירים וגמלת שאירים מיוחדת – שיעור הקצבאות (אחוז מהסכום הבסיסי (3)):

לאלמן/נה שיש עמם ילד, או שהם בגיל 50 ויותר – 16.5%; תוספת של 7.7% לכל אחד מהילדים. לאלמן/נה בגיל 40 עד 49 שאין עימם ילד – 12.4%; לילדים שאין אלמן/נה זכאי לתוספת בעדם: לילד יחיד – 10.3%; לכל אחד מהילדים אם יש יותר מילד אחד – 7.7%. לילדים שאין להם הורה או שההורה גר בדרך קבע בחוץ לארץ – 10.3% לכל אחד מהם.

תוספת לבני 80 ומעלה – 1% מהסכום הבסיסי (3).

תוספות לקצבה

תוספת וותק – 2% מהקצבה, לכל שנה נוספת מעל 10 שנות ביטוח שהשלים הנפטר, עד למקסימום 50% מהקצבה.

השלמת הכנסה – משלימה את הקצבה לסכום הגמלה להבטחת הכנסה בשיעור המוגדל (אחוז מהסכום הבסיסי (3)):

למי שטרם מלאו לו 80:

 • לאלמן ולאלמנה ללא ילדים – 28.8%;
 • לאלמן ולאלמנה עם ילד אחד – 47.7% בניכוי הסכום הבסיסי (2);
 • לאלמן ולאלמנה עם 2 ילדים ויותר – 57.8% בניכוי הסכום הבסיסי (2).

לבן 80 ומעלה:

 • לאלמן ולאלמנה ללא ילדים – 30.8%;
 • לאלמן ולאלמנה עם ילד אחד – 50.6% בניכוי הסכום הבסיסי (2);
 • לאלמן ולאלמנה עם 2 ילדים ויותר – 60.7% בניכוי הסכום הבסיסי (2)

את הסכומים המתקבלים יש להגדיל ב-7%.

מענק שאירים – לילדים יתומים משני הורים או נטושים:

 • לילד אחד – 25% בניכוי הסכום הבסיסי (2);
 •  לשני ילדים – 37.5% בניכוי 2 סכומים בסיסיים (2);
 • לכל ילד נוסף – 10%.

מענק נישואין – מענק בשווי 36 קצבאות חודשיות. לאלמן/נה שנישא/ה – מענק בשווי 36 קצבאות חודשיות המשולם בשני חלקים: הראשון לאחר יום הנישואין, והשני בתום שנתיים מיום הנישואין (הזכות לגמלת שאירים פוקעת).

שיקום מקצועי – אבחון והכוון תעסוקתי, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית ואקדמית ושירותי השמה. בזמן הלימודים ניתן לשלם בתנאים מסוימים דמי מחיה, וכן הוצאות שכר לימוד, נסיעות, ספרים ומכשירי לימוד. כמו-כן קיימת אפשרות למקדמת שיקום על חשבון קצבה, וזאת לצורך ביצועה של תכנית שיקום.

דמי מחיה ליתומים – 9% מהסכום הבסיסי (1). אם מכוח הורהו משתלמת קצבת שאירים לאלמן או לאלמנה שעמו ילדים – 6.5% מהסכום הבסיסי (1), כאמור. דמי המחיה מעודכנים לפי שיעור הפיצוי.

מענק בר מצווה – ליתום המגיע לגיל 13 וליתומה המגיעה לגיל 12 – 2/3 מהסכום הבסיסי (1) ב-1 בינואר.

מענק עקב פטירה – נפטר מי שקיבל בחייו קצבת שאירים – ישולם מענק כאמור בפרק "קצבת זקנה".

דמי קבורה – משולמים ישירות לגוף העוסק בקבורה, לפי הכללים והשיעורים שנקבעו בתקנות, לכיסוי כל הוצאות הקבורה. במגזר הלא-יהודי, במקומות שבהם אין גוף העוסק בקבורה, משלמים למשפחת הנפטר.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לזקנה ושאירים
410 – תביעה לקצבת שאירים
416 – תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה
420 -אישור חיים / Life Certificate
430 – תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים
460 – תביעה אישית לדמי קבורה
480 – תביעה לקצבת זקנה
484 – תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה
487 – (Survivors Pension Claim (Hebrew/ English
488 – ( Old Age Pension Claim (English
2910 – תביעה לדמי מחיה בעד יתום
4501 – תביעה לגמלת זקנה מיוחדת
4506 – תביעה לגמלת שאירים מיוחדת
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן