לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

זכייה בלוטו ארה"ב

מסלול א' – הימורים חוקיים בחו"ל

 חיוב במס הכנסה בשל רווחי הימורים חוקיים בחו"ל אשר הופקו לאחר התאריך 1.7.2003, מוסדרים בחוזר מס הכנסה מס' 17/2004 כלהלן:

1.      פתח דבר

כחלק מהמגמה של התכנית הכלכלית להרחבת בסיס המס, במסגרת תיקון 132 לפקודה מיום 1.1.203, הוסף סעיף 2א לפקודה המטיל מס על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים (להלן: ״רווחי הימורים״) כלהלן:

2א.       (א)  השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו אותם לענין פקודה זו כהכנסה, למעט לענין קיזוז הפסדים.

     (ב)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1)        השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו;

(2)        השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית;

(3)        השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

המס שיוטל על רווחי הימורים הנו בשיעור סופי של 25% ללא ניכוי הוצאות וללא קיזוז הפסדים, זיכויים או פטורים.

2. קביעת הרווח כהכנסה וקביעת הבסיס הפרסונאלי והטריטוריאלי לחבות במס

סעיף 2א לפקודה קובע תושב ישראל יהיה חייב במס בגין השתכרות או רווח מהימורים תהא המדינה בה הופקו רווחים אלה אשר תהא, ואילו תושב חוץ יהיה חייב במס בגין השתכרות או רווח מרווחי הימורים רק אם אלה הופקו או נצמחו בישראל.

סעיף 4א(א)(11) לפקודה קובע כי מקום הפקת רווחי הימורים יקבע לפי תושבות המשלם כלהלן:

4א.       (א)  המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, השתכורת או רווח מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן יהיה –

(11)      לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א – מקום משובו של משלם ההשתכרות או הרווח כאמור.

בהתאם לכך, אם תושב חוץ השתכר מרווחי הימורים אותם שילם לו תושב ישראל, הרי שרווחים אלה יחובו בתשלום מס לפי סעיף 2א לפקודה, וזאת מאחר ותושב החוץ הפיק רווחים שמקורם בישראל.

3. רווחים עליהם לא יחול סעיף 2א

בסעיף 2א(ב) לפקודה נקבעו 3 חריגים בהם לא תחול החבות במס אשר נקבעה בסעיף 2א(א).

להלן נסקור חריגים אלה ונדגים את אופן יישומם

3.1 השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי הפקודה: כפי שכבר ציינו, מטרתו של הסדר המס החדש הייתה להרחיב את בסיס המס ולכלול בקרבו רווחי הימורים אשר קודם לכן לא חויבו במס, אך אין מטרתו לשנות את סיווגן של הכנסות להן היה מקור מס מחייב בפקודה עוד קודם לחקיקת חוק התכנית הכלכלית. בהתאם לכך, סעיף 2א לפקודה קובע כי יש לתת העדפה לסעיפי המקור האחרים בפקודה, קרי סעיפים 2 ו- 3 לפקודה. רווח אותו ניתן לסווג לאחד מסעיפי מקור אלה, יהיה חיב במס לפיהם ולא לפי הסדר המס הקבוע בסעיף 2א לפקודה.

בפסק הדין בענין משולם[1], דובר בנישום אשר עסק באדריכלות ושזכה בפרס אגב עבודתו זו.

בית המשפט קבע כי על אף שפרסים שהם מתת שמים היו פטורים ממס, הרי שהפרס בו זכה משולם היווה חלק מהשתכרותו שמקורה המשפטי בסעיף 2(1) לפקודה ולכן יש לחייבו בגינה במס.

גם לאחר חקיקת סעיף 2א לפקודה, נישום אשר יזכה בפרס אותו ניתן לסווג כהכנסה מעבודתו או מעסקו, ימוסה לפי סעיף המקור המתאים ולא לפי סעיף 2א לפקודה.

חשוב לציין כי בין סעיפי המקור שבסעיף 2 לפקודה מצוי גם סעיף 2(10) הממסה הכנסה ״מכל מקור אחר״. סעיף זה עשוי להוות מקור לרווח שאינו תוצאה של מזל בלבד, ובאופן זה להוות מקור להכנסות מסוימות מרווחי הימורים. גם במקרה בו יקבע כי מקור ההכנסה הוא בסעיף 2(10) לפקודה, לא יחול סעיף 2א לפקודה.

3.2 השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית

פרס שניתן במסגרת יחסים אישיים, כגון יחסי משפחה, לא יחול בעניינו סעיף 2א לפקודה והוא יוסיף ויהנה מאי חבות במס. בקביעת המס על רווחי הימורים לא רצה המחוקק להרחיב את בסיס המס באופן שיכלול בתוכו גם כספים או מתנות הניתנות במישור האישי, ולכן נקבע הסייג לפיו לא יחול סעיף 2א במקרים מעין אלו.

3.3 השתכרות או רווח שנקבעו על-ידי השר

ניתנה סמכות לשר האוצר לקבוע השתכרות או רווח מהגרלות או פרסים שאינם חייבים לענין סעיף 2א לפקודה.

שר האוצר קבע במסגרת צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, הימורים או פעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנות המס 2003 ו- 2004), התשס״ג-2003 (להלן: ״צו הפטור״ או ״הצו״) פטור ממס על רווחי הימורים שאינם עולים על התקרות המנויות בצו.  

4. רווחי הימורים הפטורים ממס

סעיף 9(28) לפקודה קובע כי תהא פטורה ממס כלהלן:

״השתכרות או רווח, כאמור בסעיף 2א, שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באשור ועדת הכספים של הכנסת, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע״

מכוח סעיף 9(28) לפקודה נחקק צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, הימורים או פעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנות המס 2003 ו- 2004), התשס״ג-2003 (להלן: ״צו הפטור״ או ״הצו״), הקובע פטור ממס על רווחי הימורים שאינם עולים על התקרות המנויות בצו.

הפטור הקבוע בצו יחול רק על רווחי הימורים שנעשו במסגרת חוקית. לאמור: רווחי הימורים אשר נעשו במסגרת בלתי חוקית – לא יהנו מהפטור הקבוע בצו.

5.      שעור מס סופי – ללא התרת ניכויים קיזוזים ופטורים

בסעיף 124ב לפקודה נקבע שיעור המס על רווחי הימורים בידי יחיד כלהלן:

124ב. על אף הוראות סעיף 121, שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 25%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11).

בהתאם לסעיף זה שיעור המס יהיה 25%, וזאת: ״בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי לזיכוי או לקיזוז כלשהם״, כל זאת למעט הפטור שנקבע בצו ולמעט הוצאות הכרוכות בתשלום המס (כגון: הוצאות להכנת דוח ולטיפול בהליכי השומה והערעור) כקבוע בסעיף 17(11) לפקודה.

משמעות הדברים היא כי רווחי הימורים חייבים (כלומר, שאינם פטורים לפי הצו), יחויבו במס בשיעור סופי של 25%. מס זה יחושב מבלי שינוכו מההכנסה הוצאות כלשהן (למעט אלה הקבועות בסעיף 17(11) לפקודה). יובהר כי בכלל זאת, לא יותרו בניכוי הוצאות לרכישת כרטיס ההגרלה נשוא הזכייה או כרטיסי הגרלה אחרים שנרכשו על-ידי הנישום במהלך שנת המס.

מרווחי ההגרלה לא ניתן לקזז הפסדים שנוצרו לנישום מכל מקור שהוא, לרבות הפסדים שמקורם עסקי.

המסקנה העולה מן המקובץ היא, שבכפוף לתקרת הפטור שבצו ולניכוי הוצאות לפי סעיף 17(11) לפקודה, רווחי הימורים יתחייבו במס סופי של 25% וזאת ללא התחשבות בתוצאות ההכנסה והמס של הנישום. יובהר כי סעיף 121 לפקודה אינו חל על רווחים אלו, ולכן רווחי הימורים בהם זכה יחיד שמלאו לו 60 שנים ימוסו בשיעור המס של 25% ולא בהתאם למדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה.

מסלול ב' – הימורים לא חוקיים בחו"ל

שוק ההימורים הבלתי חוקיים בחו"ל מגלגל יותר מ-11 מיליארד שקל בשנה.

בדיון רב משתתפים ב"כנסת ישראל" שעסק בהימורים לא חוקיים, השתתף ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב יוחנן דנינו.

לדבריו:

"רוב עסקי ההימורים הבלתי חוקיים משמשים "צינור חמצן" לתשתית ארגוני הפשע ומאפשרים פעילות עבריינית משגשגת. כדי להבטיח את זרימת הכסף מוכנים העבריינים לעשות כמעט הכל: ניסיונות רצח, הצתות, חטיפות וגם תשלום למי שיכולים להבטיח תוצאות משחקים, כמו שחקנים ואפילו שופטים".

מסקר שערך "מכון ברנדמן" עבור "מפעל הפיס" עולה, כי יותר מ-47% מכלל האוכלוסייה היהודית הבוגרת (1.7 מיליון איש) ביקרו לפחות פעם בחייהם בקזינו, כאשר 70% מתוכם (1.2 מיליון איש) חוזרים ומבקרים בו בתדירויות שונות.

עורך דין פלילי, בעל ידע וניסיון מוכח בתחום, משמש בתפקיד מרכזי בניהול מערכה פלילית זו.

ניהול נכון וחכם של המערכה עצמה ושל המגעים עם הרשויות השונות יכול לשנות דרמאטית את התוצאה.


[1] עמ״ה 609/68, ברוך משולם ני פקיד שומה ת״א1, פד״א ד עמי 30.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן