לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

זכויות יסוד של קטין בהליך פלילי

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.
המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : זכויות יסוד של קטין בהליך פלילי כפי שיוסבר להלן (בטבלה) :

הזכותתיאור
גיל האחריות הפליליתקטין שגילו מעל לגיל 12, ביום ביצוע העבירה, נושא באחריות פלילית, ולכן ניתן להגיש נגדו כתב אישום ולייחס לו אשמה בביצוע עבירות פליליות. (מכאן, שקטין שגילו מתחת לגיל 12, ביום ביצוע העבירה, אינו נושא באחריות פלילית).
בנוסף נקבע, כי אין להעמיד לדין קטין מתחת לגיל 13, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן.
שעות חקירהקטין שנחשד בביצוע עבירה פלילית לא ייחקר בשעות הלילה וניתן יהיה לחקור אותו רק בטווח השעות שלהלן:

קטין מתחת לגיל 14 : 07:00-20:00,
קטין מעל לגיל 14    : 07:00-22:00.
 
חריגים :
העבירה בה נחשד בוצעה בסמוך למועד העיכוב או המעצר וישנה החלטה מנומקת בכתב של קצין מוסמך (עד 24:00).

מדובר בעבירות מסוימות אשר דחיית החקירה תביא לפגיעה בחשודים אחרים או בקטין או תסכל מניעת עבירות אחרות וישנה החלטה מנומקת בכתב של קצין מוסמך (עד 24:00).

הקטין והורהו נתנו הסכמתם לחקירה (עד 24:00).
חובת מינוי סנגורביהמ"ש חייב למנות סנגור לקטין מתחת לגיל 16 שהובא בפני בית משפט שאינו לנוער.

הוגשה לבית משפט בקשה למעצרו של קטין שאין לו סנגור,  ימנה לו בית משפט סנגור.
מעצר קטיןהמעצר הינו האמצעי האחרון שיינקט נגד הקטין ורק אם לא ניתן להשיג את מטרתו בדרך אחרת – אשר הפגיעה בחירות פחותה. כמו כן, מעצר קטין ימשך לפרק זמן קצר ביותר.

השיקולים המנחים בעניין מעצר קטין הם: גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי.

לא ניתן להטיל מאסר בפועל ולא ניתן להורות על מעצר עד תום ההליכים לגבי קטין שגילו מתחת לגיל 14.

החלטה בעניינו של קטין בבית המשפט לנוער, תינתן לאחר שניתנה לקטין הזדמנות להביע את עמדתו בפני בית המשפט, ובקבלת ההחלטה יינתן משקל ראוי לעמדת הקטין, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו. עם זאת, בהחלטה על מתן צו הבאה לקטין, צו מעצר נגד קטין או צו חיפוש בנוגע לקטין, וכן בהחלטה על הוצאת כל צו אחר הניתן במעמד צד אחד – לא תידרש נוכחות הקטין ובית המשפט לא יידרש לתת לו הזדמנות להביע את עמדתו.

הוגשה בקשה למעצרו של קטין, רשאי קצין מבחן, ביוזמתו, להגיש לבית המשפט תסקיר מעצר או להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.

קטין מעל לגיל 14 לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 24 שעות. אולם, קצין משטרה רשאי לעכב את הבאתו בפני שופט לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, לצורך ביצוע פעולות חקירה דחופות.

קטין מתחת לגיל 14 לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 12 שעות.  
עם זאת, הקצין הממונה רשאי להשהות הבאת קטין עצור מתחת לגיל 14 לפני שופט לתקופה נוספת של תעלה על 12 שעות, לצורך חקירה או בשל מניעה מבחינת עיתוי הגשת בקשת המעצר.

תקופת המעצר של קטין מתחת לגיל 18 בצו שופט לא תעלה על 10 ימים; אולם, שופט רשאי להאריכה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים בתום 20 יום, רשאי שופט להאריך את המעצר רק באישור יועמ"ש.  בתום 40 יום, ישוחרר הקטין ממעצר בערובה או ללא ערובה, אולם שופט של בית המשפט העליון רשאי להורות על הארכת מעצרו לתקופות נוספות שלא תעלינה על 45 יום.

אין לעצור קטין מתחת לגיל 14 עד תום ההליכים, אולם אין בכך כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להורות על שחרור הקטין בערובה או בתנאי שחרור אחרים.

בית משפט רשאי, לבקשת הקטין או סנגורו, לדחות את מועד הדיון בבקשת המעצר כדי לאפשר לקטין או לסנגורו לעיין בחומר החקירה, ולצוות שהקטין יהיה במעצר לתקופה של עד 15 יום.

קטין שהיה נתון במעצר, לאחר הגשת כתב האישום תקופה כוללת של 30 יום ומשפטו לא החל, ישוחרר מן המעצר. עם זאת, .(1) בית המשפט רשאי לדחות את מועד תחילת המשפט, בלא לשחרר את הקטין ב 30– יום נוספים,  אם ביקש זאת הקטין או סנגורו .(2) שופט של בית המשפט העליון רשאי להורות על הארכת המעצר לתקופות נוספות שלא תעלינה על 45  יום.

קטין שלאחר הגשת כתב האישום היה נתון במעצר בשל אותו כתב אישום תקופה כוללת של 6 חודשים, ומשפטו בערכאה הראשונה לא נגמר בהכרעת דין, ישוחרר ממעצר. שופט של בית המשפט העליון רשאי להורות על הארכת מעצרו לתקופות נוספות שלא תעלינה על 45 יום.

לא ניתן לערוך דיון בבקשה להארכת מעצר ולשחרור בערובה באמצעות היוועדות חזותית, לגבי קטין.
הודעה על חקירת קטין חשוד או על מעצרוקטין יזומן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו ואם לא ניתן לאתר את ההורה תימסר ההודעה לקרוב משפחה של הבגיר או בגיר אחר המוכר לקטין בתנאי שעמדת הקטין נשמעה בעניין.                 

במקרה שהוחלט לעצור את הקטין תועבר הודעה על כך לשירות המבחן/מנהל מעון.  

ניתן לחקור את הקטין מבלי להודיע להורה או לקרוב אחר, רק באישור קצין מוסמך (כגון : כאשר ההודעה עלולה לפגוע בשלום הקטין או אדם אחר), ובלבד שקיים תיעוד בכתב לחריג.  

בכל מקרה תינתן הודעה להורה במקרים הבאים:
חלפו 8 שעות.
חדל להתקיים הטעם שהצדיק את אי הודעה.  

לגבי קטין עצור יש חובת הודעה לקרוב אחר, גם אם הקטין מתנגד למתן הודעה להורה.
מעצר ביתתקופת מעצר בית מלא או חלקי הינה 9 חודשים ובית המשפט לנוער ראשי לצוות על הארכה תקופתית של עד 90 יום בכל פעם. מעצר בית ליותר מ- 16 שעות ביממה – חובה לקיים דיון אחת ל- 3 חודשים.
נוכחות הורה בחקירההזכות לנוכחות הורה בחקירה, חלה רק לגבי קטין חשוד שהוזמן לחקירה ונחקר לפני ההחלטה על מעצרו. קטין שנחשד בביצוע עבירה פלילית ושאינו עצור, זכאי לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה וכן להתייעץ עימם לפני תחילת החקירה.  

החקירה תתחיל בלי להמתין להורה במקרים חריגים, למשל כאשר ההורה לא הגיע תוך זמן סביר או שלא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר. במהלך החקירה בה נוכח ההורה, חל עליו איסור להתערב או לצאת מחדר החקירה אלא ברשות החוקר.  

הורה יורחק מחדר החקירה אם הפריע לחקירה, התערב בה או איים על הקטין ישירות או במרומז.
הודעה לקטין על זכויותיוהודעה על הזכות להיוועץ בעו"ד וזכאות לסנגור ציבורי.

משלוח הודעה לסנגוריה הציבורית.

זכות ההיוועצות קמה מרגע שהקטין חשוד, גם אם עדיין אינו בסטאטוס של עצור.

הודעה לקטין על זכותו לנוכחות הורה/קרוב בחקירה.
זמני המעצרקטין עצור, מתחת לגיל 14, יובא בפני שופט בתוך 12 שעות (השהיית הבאת קטין בפני שופט לתקופה שלא תעלה על 24 שעות, אפשרית רק בהתקיים תנאים מיוחדים, ובלבד שקיים תיעוד בכתב. הנימוק יובא לתשומת לב השופט.

קטין עצור, מעל לגיל 14, יובא בפני שופט בתוך 24 שעות.         
נוכחות הורה בדיוןההורה/קרוב אחר יוזמן לדיון. חריג: התנגדות הקטין, פגיעה בשלום הקטין, סיכול המעצר, סיכון בטחון המדינה.

חובה: להביא בפני ביהמ"ש לאישורו את ההחלטה שלא להזמין את ההורה.

מעצר ראשון כאשר ההורה הוזמן אך לא הגיע: אם קיימת עילה למעצרו של הקטין, ניתן להאריך ב- 24 שעות בלבד  ולהזמין ההורה לדיון ההמשך. לאחר מכן אם הורה לא התייצב – ניתן להאריך את המעצר ללא נוכחות ההורה.

אי נוכחות הורים לא תשמש עילה למעצרו של קטין.

אם הורה לא התייצב, ביהמ"ש רשאי להורות על הזמנת פקידת סעד או קצין מבחן לדיון המשך במעצר. 
הודעה לשירות המבחןנמסרה הודעה לקצין מבחן על מעצרו של הקטין.

יש לסנגור אפשרות ליזום הגעתו של קצין מבחן לדיון המעצר להשמיע עמדתו או לבקש ממנו להכין תסקיר (אין צורך בהחלטת בימ"ש).

הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים (מע"ת), יורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר או יאפשר לקצין מבחן להשמיע בפניו את עמדתו לעניין המעצר.

אי הגשת תסקיר לא תשמש עילה להמשך מעצרו של הקטין.
מקום המעצרהקטין יוחזק במעצר בהפרדה מעצורים בגירים (מעל לגיל 18). חריג: ניתן להחזיק עצורה קטינה יחד עם עצורה/אסירה קטינה, בכפוף לתנאים מסוימים. ההחלטה תובא לאישור ביהמ"ש תוך 24 שעות. 

אין להלין קטין בתחנת משטרה.

החזקת קטין עצור בתא לבד בהתקיים תנאים מסוימים.
תנאי החזקה במעצרזכאות לקבל מבקרים שהם בני משפחה בדרגה ראשונה וכן זכאות לקיים עימם קשר טלפוני, גם במעצר ימים.

חריג : פגיעה בחקירה.

קיימת זכאות לקטין עצור בשב"ס לפגישה עם עובדת סוציאלית תוך 24 שעות מרגע שהתקבל למשמורת שב"ס (אם התקבל בשבת או בחג –זכאי להיפגש עם עובדת סוציאלית בהקדם האפשרי). 

  קטין יוחזק בתנאים ההולמים את גילו, צרכיו ותוך השגחה מיוחדת על שלומו הגופני והנפשי.
עונשים ודרכי טיפולשירות המבחן יגיש לבית המשפט לנוער חוות דעת הנוגעת לאופן סיום ההליך המשפטי.

בית המשפט לנוער ראשי לסיים את משפטו של הקטין בנקיטת דרך טיפולית או אם שוכנע שאין מקום לכך – בהטלת עונש. הפר קטין את הדרך הטיפולית – ראשי בית המשפט להחליף את דרך הטיפול, לנקוט בדרך אחרת על פי חוק וכן להרשיע את הקטין.
התיישנות עבירות של קטיניםהתקופה בה יש להעמיד לדין קטין הינה שנה מיום ביצוע העבירה. לפי החוק החדש, גם אם העבירה בוצעה בגילאי 17-18 והנאשם התבגר בינתיים, תקופת ההתיישנות תעמוד על שנה. כלומר, קטין אשר מתקרב לגיל 18 בעת ביצוע העבירה, יישפט כקטין בבית משפט לנוער, וזאת גם על אף שהתבגר מבחינת החוק, קרי: גילו למעלה מ- 18 שנים.
שפיטת בגיר שביצע עבירה בהיותו קטיןאם כתב האישום הוגש מתחת לגיל 19 – יישפט בבית משפט לנוער.

אם כתב האישום הוגש מעל לגיל 19 – יישפט בבימ"ש שאינו לנוער, אך יחולו עליו חלק מההסדרים הנהוגים בנוער.
הוראות שונותאין להגיש קובלנה פרטית נגד קטין בשל עבירה שבעת ביצועה גילו מתחת לגיל 14.

בית המשפט לנוער רשאי להורות כי נאשם-קטין לא יהיה נוכח בדיון, למעט בעת מתן החלטה בעניינו לפי חוק הנוער, ובלבד שטובת הקטין דורשת זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמווכן שהקטין מיוצג בידי סנגור. בית משפט לנוער ידון בדלתיים סגורות, אולם רשאי הוא להרשות לאדם או לסוג בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון.

בית המשפט העליון הדן בערעור על החלטה או פסק דין של בית משפט לנוער וכן בית משפט הדן במעצרו של קטין, ידונו בדלתיים סגורות, אולם רשאים הם להרשות לאדם או לסוג בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון.

הסכמה לחיפוש פנימי בחשוד שהוא קטין או בחשוד המוגבל בכושרו השכלי טעונה גם הסכמת אפוטרופסו בכתב.  עם זאת, סירוב חשוד שהוא קטין אינו טעון אישור אפוטרופסו.

הרשעה על סמך עדות ילד מתחת לגיל 14 שניתנה בפני חוקר ילדים טעונה סיוע.  עם זאת, הימנעות הנאשם מלהעיד במשפט לא תשמש סיוע לעניין זה. אם אישר חוקר הילדים את עדות הילד והילד מעיד בעצמו במשפט, יחולו הכללים הרגילים לעניין עדות ילד בהליך פלילי,  דהיינו – הרשעה על סמך עדות קטין מתחת לגיל 12 טעונה חיזוק, ואילו הרשעה על סמך עדות קטין מעל לגיל 12 אינה טעונה כל תוספת ראייתית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן