לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : זכויות האם כפי שיוסבר להלן :

1.      אימהות

מי מבוטחת  

במענק אשפוז, במענק לידה ובקצבת לידה  

מי שנתקיים לגביה אחד מהבאים :

 • תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה (למעט מי שעלו ארצה כשהם מעל גיל 60 עד 62, בהתאם לחודש לידתם, או יותר ) ;
 • אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת ושמקבלת קצבת נכות כללית ;
 • עקרת בית וכן אלמנה בת קצבה אשר צברו תקופת אכשרה.
 • עובדת שכירה או עצמאית המועסקת בישראל, או אשת עובד שכיר או עצמאי המועסק בישראל לפחות 6 חודשים בתכוף ללידה, אף אם אינם תושבי ישראל ובלבד שילדה בישראל, למעט : על מי שמתגוררת באזור או בשטחי האוטונומיה ואינה תושב ישראל באזור, הכל כהגדרתם בחוק.

והכל – בין שילדה בישראל ובין שילדה מחוץ לישראל.

 בדמי לידה ובדמי חופשה למאמצת

מי שנתקיים לגביה אחד מהבאים :

 • עובדת שכירה או עצמאית שמלאו לה 18 שנה והיא מועסקת בישראל;
 • אישה שמלאו לה 18 שנה והיא נמצאת בהכשרה;
 • עובדת מחוץ לישראל – בתנאים מסוימים.

בגמלה לשמירת הריון – תושבת ישראל שהיא עובדת שכירה או עצמאית.

 הגדרות   

לידה – לידת ולד חי או לידה אחרי 26 שבועות של הריון.

יום קובע – היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שהסתיים בלידה.

 תקופת אכשרה  

 • לדמי לידה לאם או לאב: תקופת תשלום דמי ביטוח עבור עובד/ת  או על ידי עובד/ת עצמאי/ת בעד 10 מתוך 14 החודשים, או בעד 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע;
 • לדמי לידה לאם בלבד: גם בעד 6 מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

 שמירת הריון –היעדרות מעבודה בשל סיבה רפואית – או סביבת עבודה – המסכנת את המבוטחת או את עוברה.

 יום קובע לשמירת הריון – היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בשל שמירת הריון.

 תנאי הזכאות

 למענק אשפוז ולמענק לידה – הזדקקות לאשפוז בקשר ללידה.

 למענק להורה מאמץ – אימוץ ילד שטרם מלאו לו 10 שנים.

 לקצבת לידה – לידה של 3 ילדים או יותר, שלפחות 3 מהם נשארו בחיים בתום 30 יום מהלידה, בתנאי שהאם זכאית למענק לידה.

 לדמי לידה לאם – צבירת תקופת אכשרה ליום הקובע.

 לדמי לידה לאב –

 • צבירת תקופת אכשרה ליום הקובע;
 • אישור המעביד לחופשת הלידה;
 • חופשת הלידה של האב לא תקטן מ-21 ימים רצופים;

כמו כן, על בת הזוג להיות זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות לפחות מהלידה, לוותר על חלק מחופשת הלידה ולחזור לעבודה לא לפני 6 שבועות מהלידה – כל זאת, אלא אם נבצר ממנה לטפל בילד מבחינה רפואית.

 לדמי חופשה להורים מאמצים – הפסקת עבודה לרגל אימוץ ילד שטרם מלאו לו 10 שנים וצבירת בניכוי הסכום הבסיסי (2). אב מאמץ רשאי לצאת לחופשת לידה לתקופה שאינה פחותה מ-21 יום.

 להסעה ליולדת – ההסעה היא לבית החולים הקרוב למקום שבו שוהה היולדת, ואירעה לידה תוך שלושה ימים מיום ההסעה.

 לגמלה לשמירת הריון –

 • הפסקת עבודה בשל שמירת הריון לפי אישור מרופא נשים מומחה;
 • צבירת תקופת אכשרה ליום הקובע לשמירת הריון;
 • תקופת שמירת הריון שנמשכה לפחות 30 ימים רצופים;
 • אי קבלת תשלום בגין שמירת הריון מגורם אחר;

 לקצבה מיוחדת ולתגמול מיוחד – פטירת היולדת, שהייתה מבוטחת למענק לידה, בעת הלידה או תוך שנה מהלידה.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 מענק אשפוז – תשלום הוצאות אשפוז לבית חולים – סכום הנקבע בתקנות והמתעדכן מפעם לפעם.

 מענק לידה –

התוצאה המתקבלת מהכפלת הסכום הבסיסי (1) כפי שהיה ב-1 בינואר, בשיעורים שלהלן :

 • ליולדת ילד אחד שהוא הראשון במשפחה – 20% ;
 • ליולדת ילד אחד שהוא השני במשפחה – 9% ;
 • ליולדת ילד אחד שהוא השלישי במשפחה ואילך – 6% ;
 • ליולדת תאומים – 100% ובעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה –  50% נוספים.

 מענק להורה מאמץ – בערכו של מענק הלידה, לפי מספר הילדים שטרם מלאו להם 10 שנים ושאומצו באותו היום.

 קצבת לידה – קצבה חודשית המשולמת לתקופה של 20 חודשים, ליולדת שילדה 3 ילדים או יותר בלידה אחת. התשלום מחושב כאחוז מהסכום הבסיסי (1) (כפי שהיה ב-1 בינואר).

 דמי לידה ודמי חופשה להורים מאמצים

100% מההכנסה היומית הממוצעת החייבת בדמי ביטוח של הזכאים בשלושת החודשים שלפני היום הקובע (בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) בעד :

 • תקופה של 14 שבועות – אם שולמו דמי ביטוח  בעד 10 מתוך 14 חודשים או בעד 15 מתוך 22 חודשים שקדמו ליום הקובע;
 •   תקופה של 7 שבועות (לאם בלבד) – אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע; 

הארכת חופשת לידה

 • אישה שילדה יותר מילד אחד, או אישה שהיא או הילד מאושפז/ת בתקופת חופשת הלידה ולאחריה לתקופה העולה על שבועיים, רשאית להאריך את חופשת הלידה ובמקרה זה זכאית לדמי לידה נוספים בעד תקופת ההארכה – הכל לפי תנאים שנקבעו בחוק.
 • אישה שילדה ושהיא או הילד מאושפז/ת בתקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים רשאית לפצל את חופשת הלידה.

 הסעת יולדת – השירות ניתן ע"י מגן דו אדום.

 גמלה לשמירת הריון – בעד כל יום של שמירת הריון, הסכום הנמוך משני אלה:

 • סכום השווה לסכום הבסיסי (1), מחולק ב-30;
 • הכנסתה של המבוטחת בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, מחולקת ב-90.

 קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד – נפטרה יולדת בעת הלידה, או תוך שנה מיום הלידה, תשולם:

 • קצבה חודשית מיוחדת בעד כל ילוד שנולד באותה לידה בשווי 30% מהשכר הממוצע במשך 24 חודשים, ואם משולמת לילד קצבת שאירים או תלויים – במשך 12 חודשים;
 • תגמול מיוחד לבן זוגה של היולדת, אשר הפסיק לעבוד לשם טיפול בילד, בשיעור דמי פגיעה – עד 12 שבועות.
ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לאמהות
300 – תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז
330 – תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון
331 – אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון
355 – תביעה לדמי לידה / לדמי חופשה לאם מאמצת
356 תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת לחברת קיבוץ
360 – תביעה לתשלום דמי לידה לאב הזכאי לחופשת לידה
368 – תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/דמי חופשה למאמצת

2.      ילדים

מבוטח

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה (למעט מי שעלו ארצה כשהם מעל גיל 60 עד 62, בהתאם לחודש לידתם, או יותר ) ;
 • אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת ושמקבלת קצבת נכות כללית ;
 • עקרת בית וכן אלמנה בת קצבה אשר צברו תקופת אכשרה.
 • מי שאינו מבוטח ויושב בישראל – לפי כללים מיוחדים.

 הגדרות  

ילד – ילד שטרם מלאו לו 18 שנה והוא נמצא בישראל, למעט נער/נערה שנישאו.

 תנאי הזכאות לקצבת ילדים

 לקצבת ילדים – מבוטח עם לפחות ילד אחד; מבוטח שפרנס ילד שאינו ילדו במשך 12 חודשים לפחות.

 לתוספת לקצבת הילדים – משפחות שלהן 3 ילדים ויותר המקבלות דמי מזונות, גמלה לבהטחת הכנסה, קצבת זקנה עם השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם השלמת הכנסה. התוספת היא עבור הילד השלישי והרביעי במשפחה בלבד.

 תשלום דמי ביטוח (לגבי עצמאי) – חוב בחשבונו של הזכאי אינו שולל זכאות, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית מסכום הקצבה את סכום החוב עד לסילוקו המלא.

 למענק לימודים –

 • משפחה חד הורית (ר' הגדרת הורה יחיד בפרק "הבטחת הכנסה");
 • הורה עם 4 ילדים או יותר המקבלת אחת הגמלאות האלה: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות, זקנה, שאירים;
 • ילד שהתייתם משני הוריו;
 • ילד נטוש/יתום כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה;
 • ילד שעלה לישראל ללא הורה מבוטח;
 • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות, ע"פ תנאים מסוימים;
 • מקבל גמלה להבטחת הכנסה בנפרד מבן הזוג.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 קצבת  ילדים – קצבה חודשית לפי מספר הילדים במשפחה.

שיעור הקצבה נקבע לפי ערך הסכום הבסיסי (2) כלהלן :

 עבור ילד שנולד עד ה-1 ביוני 2003:

 • כל אחד משני הילדים הראשונים – הסכום הבסיסי (2);
 • הילד השלישי – 1.20 מהסכום הבסיסי (2);
 • הילד הרביעי וכל ילד נוסף – 2.22 מהסכום הבסיסי (2);

 עבור כל ילד שנולד ב-1 ביוני 2003 ואילך :

ללא תלות במקומו במשפחה – הסכום הבסיסי (2).

 תוספת לקצבת הילדים – 0.70 מהסכום הבסיסי (2) לכל ילד.

 מענק לימודים – משולם למשפחות זכאיות בגין כל ילד בגיל מ-6 עד 14 שנה, בתחילת שנת הלימודים. גובה המענק הוא כלהלן :

 • לילדים בגילאי 11-6 –  18% מהסכום הבסיסי (3)
 • לילדים בגילאי 14-12 – 10% מהסכום הבסיסי (3)
ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לילדים
5015 – מענק לימודים
5020 – בקשה לפיצול תיק
5021 – בקשה לאיחוד תיקים
5025 – טופס תביעה אישית לקצבת ילדים
5026 – בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה

3.      מזונות

הגדרות   

פסק דין למזונות – פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית דין מוסמך, לפיו חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו או להורהו.

ילד – ילד קטין, לרבות קטין מאומץ וילד בגיר שאינו מסוגל לכלכל את עצמו.

חייב – יחיד שפסק דין למזונות ניתן לחובתו.

תנאי הזכאות

החייב היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין למזונות או במשך עשרים וארבעה חודשים לפחות מתוך ארבעים ושמונת החודשים שקדמו בתכוף ליום מתן פסק הדין.

 זוכה המקבלת דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי אינה רשאית לפעול באמצעות הוצאה לפועל או לקבל כספים ישירות החייב, למעט אם קבילה אישור לנקוט בהליכי ביצוע בשל ההפרש שבין שיעור התשלום כפי שנקבע בפסק הדין לבין הסכום שהמוסד משלם.

 האישה אינה מתגוררת עם החייב.

 מבחן הכנסות – עמידה במבחן הכנסות כפי שנקבע בתקנות.

 שהות בארץ – תבחן זכאותה של הזוכה היוצאת לחו"ל לפי כללי החוק.

 סוגי הזכאים

 • אישה תושבת ישראל שבידה פסק דין למזונות, אשר בהחזקתה לפחות ילד אחד, בין אם פסק הדין ניתן לזכותה, בין אם ניתן לזכות הילד ובין אם ניתן לזכות שניהם;
 • אישה תושבת ישראל ללא ילדים (שאינה גרושה) שבידה פסק דין למזונות ומלאו לה 60 שנה, או שיאנה מסוגלת לכלכל את עצמה;
 •   ילד שפסק דין למזונות ניתן לזכותו, שאינו בהחזקתה של אמו ושאף אינו עמה –אשר עיקר החזקתו שינה על חשבון האוצר או רשות מקומית.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 דמי מזונות

שיעור התשלום הוא כפי שנקבע בפסק הדין למזונות, אך לא יותר מהסכום שנקבע בתקנות. שיעור דמי המזונות כפי שנקבע בתקנות שווה לשיעור הגמלה להבטחת הכנסה לאלמנות.

 להלן שיעור דמי המזונות באחוזים מהסכום הבסיסי (3):

 • לאשה שטרם מלאו לה 55 שנה – לאשה ללא ילדים שאינה מסוגלת לכלכל את עצמה, שזכאית מה-1 בינואר 2003 – 20%; לאשה ללא ילדים שאינה מסוגלת לכלכל את עצמה, שזכאית לפני ה-1 בינואר 2003 – 22.5%; לאשה עם ילד אחד – 33.5%; לאשה עם 2 ילדים ויותר – 39%; לאשה שנישאה שנית ושיש עמה ילד – 25% בניכוי הסכום הבסיסי (2); לאשה שנישאה שנית ושיש עמה 2 ילדים ויותר – 37.5% בניכוי 2 סכומים בסיסיים (2).
 • לאשה שמלאו לה 55 שנה –לאשה שיש עמה ילד– 42.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2); לאשה שי עמה2 ילדים ויותר –  52.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2); לאשה מתחת לגיל 60 – 25%; לאשה שנישאה שנית ושיש עמה 2 ילדים ויותר – 37.5% בניכוי 2 סכומים בסיסיים (2).
 • לילדים – לילד בודד – 25% בניכוי הסכום הבסיסי (2); ל-2 ילדים בודדים – 37.5% בניכוי 2 סכומים בסיסיים (2); לכל ילד נוסף שאינו בהחזקת אימו – 10%.

 המוסד לביטוח לאומי חייב לפעול לגביית מלוא הסכום מהחייב לפי פסק הדין למזונות.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לילדים
5400 – בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות
5409 – הצהרה על-פי חוק המזונות
5422 – בקשה להפסקת/חידוש מזונות
5024 – תביעה למענק לימודים לגרושה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן