לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

זכאות לפנסיה מקיפה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : זכאות לפנסיה מקיפה כפי שיוסבר להלן :

הזכאות לפנסיה מקיפה לכל עובד בישראל נכנסה לתוקפה ב- 1.1.2008. ביום 31.12.07 פרסם משרד התעשייה והמסחר, באתר האינטרנט שלו, את צו ההרחבה בנושא מהפכת הביטוח הפנסיוני המקיף במשק (להלן – "הצו"). הצו חל על כל עובד ומעביד במשק, ואינו מוגבל לענף כזה או אחר. עובד המבקש ללמוד על זכויותיו המגיעות לו ממעבידו או ממקום עבודתו, וכן על הדרך שבה עליו לנהוג כעובד בעבודתו, טוב יעשה, אם לא יסתפק בעיון בחוקי העבודה בלבד. קיימים צווי הרחבה (וגם הסכמים קיבוציים) רבים, הנוגעים לענפי עבודה שונים ומגוונים, אשר מקנים לעובד המשתייך לאותו ענף שצו ההרחבה חל עליו, זכויות אשר זכרן לעתים, לא בא בחוק, או זכויות שמקורן אמנם בחוק, אלא שאלו שבצו ההרחבה מיטיבות על אלה שבחוק. פעמים, מפורטות בצו ההרחבה זכויות מקבילות לאלה שהוקנו בחוק, אולם לעולם זכויות על פי הצו לא יגרעו מהזכויות שניתנו לעובד בחוק או בחוזה עבודה אישי, שכן הוראה גורעת כזו בצו, תהא בטלה וההוראה העדיפה בחוק תגבר עליה.

על כל פנים, אין בכוחו של צו הרחבה כדי לפגוע בזכויות קיימות של העובד. לפיכך, אם ניתנו לעובד זכויות עדיפות בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי, יהיו הוראות אלה עדיפות על ההוראות הקבועות בצו. מעבר לכך, די שזכויותיו של העובד מעוגנות במקור אחר והוסדרו בהסכמים קיבוציים אחרים החלים עליו, כדי שהוראות צו ההרחבה לא יחולו עליו.

סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1952 (להלן – החוק) מסמיך את שר העבודה להוציא צו הרחבה ביוזמתו הוא, או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי. צו הרחבה, כשמו כן הוא, מרחיב את תחולתן של הוראות הסכם קיבוצי כללי קיים (להבדיל מהסכם קיבוצי מיוחד) ומחיל אותן על קבוצות עובדים נוספות, בדרך כלל באותו ענף, או על כל העובדים והמעבידים במשק. כלומר, הוא מעתיק את תוכנן של הוראות קיימות בהסכם קיבוצי כללי שחלות על מגזר מסויים, ומחיל אותן על מגזרים נוספים.

ביום 31.12.07, חתם השר על צו הרחבה אשר נועד להעניק לכל עובד במשק ביטוח פנסיוני מקיף, אם אין לאותו עובד הסדר מיטיב אחר.

צו ההרחבה חל על כל עובד בישראל, למעט חריגים. סעיף 3 לצו הביטוח הפנסיוני המקיף במשק חל על כל עובד שאין לו ביטוח פנסיוני העומד בתנאי המינימום הקבועים בצו. הצו בתוקף מיום 1.1.08.הצו קובע תחולה כאמור מיום 1.1.08, שאינה פוגעת בהסדרי פנסיה המיטיבים יותר עם העובד, ומחייב כל הסכם פנסיה שאינו עומד בתנאי ההפרשה המינימאליים, בשיעורי ההפרשה הנקובים בו. סייג לתחולה של הצו בשל הסדר פנסיה מיטיב – סעיף 4(א) לצו קובע 5 סייגים לתחולה של הצו. בכל הסייגים מדובר במקרים בהם המעביד מחויב מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, העולה ביתרונותיו על זה המוצע בצו.

להלן חמשת הסייגים:

            א.      סעיף 4(א)(1) לצו

במועד הקובע או לאחריו, לעובד הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן פנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.

דרישת הפסקה היא, להפרשה לקופת גמל, ככל שתהיה. זאת אנו למדים מהריבוי של קרן פנסיה שבפסקה. ברם, קופת הגמל היחידה שמאפשרת הפרשה בשיעור האמור היא קופה הכוללת הפרשה לקצבה, בשיעור שלא יקטן מ-6% מצד המעביד, 5.5% לקצבה מצד העובד והפרשה לפיצויים על ידי המעביד בשיעור של 6%. כל אלו מביאים לשיעור הפרשה כולל של 17.5%.

            ב.      סעיף 4(א)(2) לצו

במועד הקבוע או לאחריו, לעובד הסכם לביטוח פנסיוני או הסדר ביטוחי הכולל גם ביטוח למקרה של פטירה וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, 5% לפיצויי פיטורים וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכרו.

             ג.      סעיף 47(א)(3) לצו

במועד הקובע או לאחריו, מתקיימת אחת החלופות:

1. לעובד הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו הוא לפחות 5.5% משכרו של העובד מצד העובד, ו-6% מצד המעביד.

2. יש לעובד הסדר של פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה, ואז על המעביד להפריש בגין מרכיב "פיצויי פיטורים" את המינימום הנקוב בצו.

            ד.      סעיף 4(א)(4) לצו

במועד הקובע או לאחריו, מבוטח העובד בהסכם פנסיוני הכולל הפרשה לקופת גמל (קצבתי או הוני או כל שילוב ביניהם), כך ששיעור ההפרשה על ידי העובד עומד על 5% משכרו של העובד, ו-5% מצד המעביד, והמעביד חייב לעמוד בתנאי סעיף 5 לצו, הקובע חובה להפריש למרכיב פיצויי פיטורים. בהתאם לסעיף 6 לצו (הפרשה הדרגתית לקופת פיצויים בהתאם לטבלה).

            ה.      סעיף 4(א)(5) לצו

מי שבמועד הקובע או לאחריו, יש לעובד פנסיה תקציבית מכוח (הפרשה (הפרשה הדרגתית לקופת הפיצויים בהתאם לטבלה) צו לביטוח פנסיוני, בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה של מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד במישרין או באמצעות קופת גמל, ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בצו זה.

1.  סעיף 6(ג) לצו קובע ש"חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מביניהם."

תחילת ביצוע ההפרשות

1.1.08 או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר. עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, לפי המאוחר מבין השניים. החל משנת 2009, העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

הוראות ההסכם לא יחולו על עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה, ועל אישה עד גיל 20 וגבר עד גיל 21 שנים.

שיעורי ההפרשה

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד ורכיביו, כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, לפי הנמוך מבין השניים. שיעורי ההפרשות ישולמו מדי חודש בחודשו, בהתאם לטבלה הבאה (*):

ביטוח פנסיוני מקיף במשק – אחוזי ההפרשות 
שנהחלק העובדחלק המעבידחלק העובד והמעביד
שיעור ההפקדה לתגמוליםשיעור ההפקדה לתגמוליםשיעור ההפקדה לפיצויי פיטוריםסה"כ שיעור ההפקדה
20080.833%0.833%0.834%2.500%
20091.660%1.660%1.680%5.000%
20102.500%2.500%2.500%7.500%
20113.330%3.330%3.340%10.000%
20124.160%4.160%4.180%12.500%
20135.000%5.000%5.000%15.000%
2014 -מ6.000%5.500%6.000%17.500%
ביטוח פנסיוני מקיף במשק – השלמת פיצויי פיטורים
שנהשיעור ההפקדה החודשישיעור ההפקדה השנתישיעור ההפקדה להשלמה לפיצויי פיטורים 
20080.834%10.008%89.992%
20091.680%20.160%79.840%
20102.500%30.000%70.000%
20113.340%40.080%59.920%
20124.180%50.160%49.840%
20135.000%60.000%40.000%
2014 -מ6.000%72.000%28.000%

*נקבעו שיעורי הפרשה מיוחדים לעובד המועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל.

(ההפרשה המקובלת לפנסיה מקיפה היא 5.5% עובד לתגמולים, 6% מעביד לתגמולים, 6% מעביד לפיצויים= 17.5%).

תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים

תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי ההסכם יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים. (למעשה, המעביד יהיה חייב בחלק הפיצויים שלגביו כלל לא הופרש להסדר הפנסיוני)

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא יוחזרו למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד ("אירוע מזכה" פירושו פרישה מחמת גיל, אובדן כושר עבודה, או מוות), ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.           

חובת ביטוח פנסיוני לפי ענפים בהם חלים צווי הרחבה מיטיבים ("הסדרים מיטיבים")

הענףתחולהשיעורי התשלומיםהערות
בנייהועבודות ציבוריותכל העובדים בענף הבנייה והעבודות הציבוריות החלמיום  31/3/1995קרן פנסיהמעסיק   12% (פיצויים+תגמולים)עובד    5.5% (תגמולים)השכר המבוטח הוא השכר התעריפי ותוספות כפי שהוגדר בצו הרחבה
בתי קולנועכל עובד קבוע בענף הקולנוע. החל מיום 31.8.2004.קרן פנסיה – מעסיק – 12% (6% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5.5%.ביטוח מנהלים – מעסיק – 13.33% (8.33% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5% (תגמולים)תקופת הזמניות תהיה בת 18 חודשים
הובלהנהגי רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון, המועסקים בחברות הובלה.החל מיום 13/5/2007.קרן פנסיהמעסיק  12% (פיצויים+תגמולים)      מעסיק  2.33% (השלמת פיצויים)מעסיק  2.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע עיסוקי (נהג משאית)אוביטוח מנהליםמעסיק – 13.33%  + עד  2.5%  (אכ"ע עיסוקי – נהג משאית)                  עובד    5%הבסיס לעניין הפרשת דמי גמולים- 150% מהשכר המשולב כמפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית.
חברות כח אדםעובדי חברות כח אדם בסקטור העסקי בלבד. בסקטור הציבורי חלה חובת השוואת תנאים.מיום 2/8/2004.קרן פנסיהמעסיק 12% (פיצויים+תגמולים)עובד   5.5% (תגמולים)– בתום תשעה חודשי עבודה- עובד שהתקבל לעבודה ויש לו תוכנית ביטוח- בתום 3 חודשי עבודה.- עד תחילת הביטוח בקרן הפנסיה יש לרכוש ביטוח למקרה פטירה על סך 100,000 ₪. למקרה של אכ"ע הבטחת פיצוי, בשיעור 50% מהשכר
חקלאותכל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות.החל מיום 14/1/2001.עובד זמני או בניסיון,      עובדים קבועים,פנסיית יסוד                    חודשיים ועונתיים              מעסיק 6% (תגמולים) יווסף מרכיב  הפיצויים                                  בשיעור 4.5%.עובד  5.5% (תגמולים) על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים אם לא הופרש בעבר: ב 2008 – 0.833%; השיעור גדל בהדרגה עד 5% בשנת 2013.
יהלומיםכל עובד המועסק בתעשיית היהלומיםקרן פנסיהמעסיק   13.5% (6% פיצויים+7.5% תגמולים)עובד    7% (תגמולים)ביטוח מנהלים (שיעור כולל 22.83%)מעסיק – 15.83% (8.33% פיצויים + 7.5% תגמולים). עובד – 7% (תגמולים)1) תשלומי המעסיק לביטוח מנהלים כוללים תשלום למקרה של אובדן כושר עבודה.2) מעסיק המשלם לקרן פנסיה 6% פיצויים, יפקיד מדי חודש עוד 2.33% לקופת פיצויים.
מוסכיםכל העובדים במוסכים החל מיום  24/12/1995קרן פנסיה- יסוד או מקיפה.מעסיק   6% (תגמולים)  עובד    5.5% (תגמולים)*קרן פנסיה מקיפה תוספת 6% פיצויים.המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה.
מורי דרך מוסמכיםמורי דרך בעלי רשיון תקף להדרכה בתיירותהחל מיום 26/5/1999מעסיק   8.33% (פיצויים)מעסיק   5% (תגמולים)עובד      5% (תגמולים)בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל
נקיון ותחזוקהכל העובדים בנקיון ותחזוקה אצל מעבידים במפעלי נקיון ותחזוקה החל מיום 1/11/1979מעסיק   6% (תגמולים)מעסיק   8.33% (פיצויים)בגוף הצו לא נקבעה השתתפות העובד בתוכנית הפנסיה
מתכת, חשמל ואלקטרוניקהמלאכה ותעשייה זעירה  העובדים בענפי מתכת חשמל, אלקטרוניקה, פלסטיקה, צורפות, זכוכית ועוד, המעסיקים עד 20 עובדים , בצו מפורטים הענפים עליהם יחול הצו, כ 50 במספר. החל מיום 27/9/2004.קרן פנסיה           השכרמעסיק   12%          משולב ופרמיותעובד     5.5%           מדודות עד –  30% מהשכר  *הסדר ביטוח חלופימעסיק 14.33%        משולב ופרמיות עובד – עד 5.5%      מדודות עד –  30% מהשכר*הצו מחייב כי בביטוח החילופי (ביטוח מנהלים) יובטח תשלום למקרה של מוות ונכות.  לא יחול על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.
מסחרסיטונאי ושירותיםעובדים אצל מעבידים בענפי היבוא היצוא והמסחר בסיטונות בשירותים ובענפים שפורטו בצו (כ 240 ענפים) החל מיום 13/5/1984.לקופת גמל לתגמוליםמעסיק  5% (תגמולים)עובד     5% (תגמולים)לקרן פנסיהמעסיק – 6% (תגמולים)עובד – 5.5% (תגמולים).עלפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים:2008 – 0.833% השיעור עולה בהדרגה עד 5% בשנת 2013(1) הצו חל על מעסיקים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד, עד נתניה כולל.(2) בי"פ 3672 התשמ"ט מיום 25.6.1989, עמ' 3411 הוגדלו שיעורי התשלומים. עד מועד זה היו תשלומי העובד והמעסיק 5% כל אחד.
שמירה ואבטחהעל כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחהלאחר 6 חודשי עבודה.עובד עם הסדר קיים – לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית לתחילת העבודהלפנסיה: מעסיק   6%  (תגמולים)              מעסיק   לפיצויים – 2009 – 1.68%;2010 – 2.5%; 2011 – 3.34%; 2012 – 4.18%;2013 – 5%; 2014 – 6%.עובד     5.5% (תגמולים)עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים ומיטיב יהיה זכאי להפרשות  על פי ההסדר המיטיב
תעשייה כל העובדים בתעשייה למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה  עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.  החל מיום 7/5/2006קרן פנסיה       או            ביטוח מנהליםמעסיק  12%(פיצויים+תגמולים)   13.5% (פיצויים                                           +תגמולים) ועוד                                               עד 2.5% (אכ"ע)עובד   5.5% (תגמולים)              5% (תגמולים)שכר מבוטח- משולב לרבות תוספות מחלקתיות שכר עידוד עד 30% מהשכר,תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי . מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים:  5% (מעסיק) + 5% (עובד)
אולמות אירועיםכל העובדים באולמות אירועים וגני שמחה – לרבות מטבח המשמש להכנת מזון- קייטרינגקרן פנסיה:מעסיק 12% עובד 5.5%          ביטוחמנהלים:+ 13.3% א.כ.ע. עד 2.5%עובד 5%לאחר 12 חודשעבודה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן