לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

הודעה לעובד (תנאי עבודה)

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : הודעה לעובד (תנאי עבודה) כפי שיוסבר להלן :

מטרת ההודעה לעובד היא ליידע את העובד בדבר תנאי העסקתו (אם תקופת העסקתו עולה על 30 יום). בהתאם להוראות החוק, על מעביד למסור לעובד, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב, שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד (לגבי נער – לא יאוחר מ-7 ימים).  לגבי עובד שהחל בעבודה לפני 21.6.2002, תחול החובה למסור הודעה בתוך 30 ימים מיום שדרש זאת העובד בכתב.

הודעה זו איננה הסכם עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 תוכן ההודעה יכלול את הפרטים הבאים  (וייערך לפי טופס 1):

1. זהות המעביד וזהות העובד;

2. תאריך תחילת העבודה. אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה ;   אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעביד;

3. תיאור עיקרי התפקיד של העובד;

4. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. (אם נקבע שכר  העבודה על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו );

6. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת או  שכר קיבולת.

7. אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף (בהתאם לתנאים שבסעיף 3 לחוק הגנת  השכר) ,יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו.

8. אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל של העובד;

9. יום המנוחה השבועי של העובד;

10. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד, לפי טופס 3);

11. לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד, יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו. במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שנמסרו לו, בהתאם לאמור לעיל, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד (בטופס 2) בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי. אין חובה למסור הודעה על שינוי אם השינוי נובע משינוי בדין, או שהוא עדכון שכר מכח הדין או מכח הסכם, או שהשינוי מופיע בתלוש השכר של העובד.

עונשין

מעביד אשר לא ימלא אחר הוראות חוק זה, צפוי לקנס מינהלי בגובה 1000 ₪ לכל עבירה (2000 ₪ אם המעביד הוא תאגיד), בתוספת 20 ₪ לכל יום בו נמשכת העבירה (40 ₪, אם הוא תאגיד).

בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום של עבירה לפי החוק, והעונש המרבי במקרה זה, עומד על 12,900 ₪ לכל עבירה.

מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א -1991, שבו ממילא מופיעים הפרטים, אינו חייב למסור לעובדו הודעה על תנאי עבודה, אך במקרה של שינוי בתנאי עבודה, עליו למסור הודעה על שינוי לעובדו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן