לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : גמלאות אחרות כפי שיוסבר להלן :

1.      זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

 מבוטח

 • עובד שכיר (למעט : בעל שליטה בחברת מעטים);
 • חבר אגודה שיתופית;
 • קופת גמל.

 הגדרות

 קופת גמל – כל גוף שעל פי הוראות הסכם קיבוצי בוטחו העובדים בו לצרך זכויותיהם הסוציאליות.

 חבר אגודה שיתופית – מי שביום מתן צו הפירוק היה שבע שנים לפחות חבר אגודה שיתופית, שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, בתנאים שנקבעו בחוק.

 תנאי הזכאות

מי שבידו אחד מהבאים :

 • צו הכרזה כפושט רגל ;
 •  צו לפירוק חברה ;
 • צו לפירוק שותפות לגבי המעביד ;
 • צו לפירוק אגודה שיתופית.

 בנוסף, אישור התביעה על ידי המפרק או הנאמן.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 •   לעובד – שכר העבודה וכן פיצוי הפיטורין שהמעביד חייב לעובד. מקסימום גמלה: 10 פעמים הסכום הבסיסי (3).
 • לשאירים – שכר העבודה וכן פיצויי הפיטורין המגיעים להם לפי סעיף 5 בחוק פיצויי פיטורין, עד למקסימום. שכר העבודה לא יפחת משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, וזאת לתקופה שלא תעלה על 12 החודשים שקדמו לתאריך מתן צו הפירוק או לתאריך הפסקת העבודה, לפי המוקדם שביניהם.
 • לחבר אגודה שיתופית – סכום ההכנסה החודשית, ששולמו ממנה דמי ביטוח לפני הפירוק, כפול מספר השנים בהן היה חבר לאחר שמלאו לו 18 שנים, ועד למקסימום הסכום הבסיסי (3) כפול שמונה.
 • לקופת גמל – יתרת החוב עבור כל עובד המבוטח בקופה, עד למקסימום פעמיים הסכום הבסיסי (3). לסכומי הקרן שאושרו על ידי המפרק יתווספו, באישורו, הפרשי הצמדה מהיום שהופסקו יחסי עובד-מעביד ועד ליום התשלום בפועל, ובתנאי שהסכום הכולל לא יעלה על מקסימום הגמלה ביום תשלום הגמלה.
ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לפשיטת רגל ולפירוק תאגיד
5305 – תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פטורים
5310 – תביעה לתשלום חוב לקופת גמל

2.      אלימות במשפחה

 הגדרות

הורה – תושב לעניין חוק הביטוח הלאומי שהוא הורה לילד.

 קצבה מלאה – קצבת נכות מעבודה בשיעור המלא (75% מהשכר הממוצע) כפי שהיה בתוקף ביום פטירת ההורה.

 תנאי הזכאות

 לתגמול בגין אלימות במשפחה – ילד (כהגדרתו ב"הגדרות כלליות") שנתייתם ופרקליט המדינה קובע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי הורהו קופחו בידי בן זוגו עקב ביצוע פשע.

 למענק בר-מצווה – יתום המגיע לגיל 13 ויתומה המגיעה לגיל 12.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

תגמול – תגמול חודשי בשיעור 60% עד 100% מהקצבה המלאה, בהתאם למספר הילדים. תגמול מלא משולם ל-4 ילדים ויותר. לילד אחד משולם 60% מהתגמול המלא.

 מענק בר-מצווה – 2/3 מהסכום הבסיסי (1) ב-1 בינואר.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לאלימות במשפחה
235 – תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

3.      אסירי ציון והרוגי מלכות

הגדרות

 אסירי ציון – תושב ישראל שהוא אזרח ישראל אשר הוכר ע"י הרשות המאשרת במשרד הקליטה כאסיר ציון.

 תגמול עיקרי – הגמול הבסיסי המשולם לאסיר ציון יחיד שהוא נכה 100%.

 הגליה – הגליה למקום מרוחק מחוץ למקום המגורים הרגיל, בניתוק מהמשפחה, במשטר חיים מיוחד שנכפה על פי צו הגליה אישי האוסר את עזיבתו ממקום ההגליה.

 בן משפחה – בן/בת זוג, ילד, הורה, אח או אחות (כהגדרתם בחוק משפחות החיילים שנספו במערכה) של אסיר ציון שנפטר במאסר או של הרוג מלכות, שהוא אזרח ותושב ישראל;

 וכן, אלמנה, אלמן או ילד (כהגדרתם בפרק "שאירים") של אסיר ציון שקיבל גמלה מכוח חוק התגמולים לאסירי ציון ושנפטר לאחר ה-1 בינואר, 1999.

תנאי הזכאות

הכרה ע"י הרשות המאשרת במבקש כאסיר ציון, או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או כבן משפחה של הרוג מלכות, כל עוד שהמבקש הוא אזרח ישראל ותושב ישראל.

סוגי הזכאים

 • אסיר ציון שהוכר כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל פעילות ציונית, בדרגת נכות 10% לפחות (עפ"י חוק התגמולים לאסירי ציון בתוקף מ-8 ביוני, 1992);
 • מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה והיה במאסר, או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר או בהגליה על פי צו הגליה בשל פעילותו למען הקמת המדינה, בדרגת נכות 10% לפחות;
 • אסיר ציון שהוכר כנכה עקב המאסר, המעצר או ההגליה בשל יהדותו ויחסי האיבה שבין אותה ארץ לבין ישראל, בדרגת נכות 25% לפחות;
 • אסיר ציון שהוכר ע"י הרשות המאשרת, גם אם הוא אינו נכה – ע"פ מבחן ההכנסות;;
 • בן זוגו וילדיו (ר' הגדרת ילד ב"הגדרות כלליות") של אסיר ציון הנמצא במעצר למעלה מ-6 חודשים וכן בן זוגו וילדיו של מי שנעלם בארץ אויב וחלפו לפחות 6 חודשים  מיום העלמו;
 • בן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר, במעצר או הגליה לאחר קום המדינה ושחוק השבות היה חל עליו;
 • בן משפחה של מי שהוצא להורג במדינה זרה לאחר קום המדינה עקב פעולתו הציונית או עקב יהדותו או זיקתו לישראל;
 • אלמנת אסיר ציון שנפטר בחוץ לארץ אחרי שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר (אם אינה זכאית לקצבה אחרת לפי חוק חוץ מקצבת ילדים).
 • מי שזכאי לתגמול תלויים בגין פטירתו של אסיר ציון וגם לקצבת שאירים או לגמלה תלויים בנפגעי עבודה יבחר באחת הגמלאות.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 תגמולים כספיים –

 • לאסיר ציון נכה: התגמול עיקרי בשיעור שנקבל לפי אחוז הנכות וכן תגמול לפי מבחן הכנסות.
 • לאסיר ציון שאינו נכה: תגמול לפי מבחן הכנסות, בשיעור מרבי של 60% מהתגמול העיקרי ליחיד ו-90% מהתגמול העיקרי לזוג.
 • לבן זוגו וילדיו (כהגדרתם בפרק "מבוא") של אסיר ציון הנמצא במאסר: שיעור התגמול תלוי ברמת הכנסתו של בן הזוג. התגמול המשולם לחסר הכנסה שווה לגמלה להבטחת הכנסה.
 • לבן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר: התגמול לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.
 • לאלמנת אסיר ציון שנפטר בחו"ל: התגמול שווה לקצבת שאירים (אם אינה זכאית לקצבה אחרת לפי חוק).

 תגמול תלויים –

 • לאלמנת אסיר ציון נכה: תגמול השווה ל- 60% מהתגמול הבסיסי שלו (המשולם בהתאם לדרגת נכות). אם הוא היה זכאי גם לגמלה ע"פ מבחן הכנסות, אלמנתו תקבל 60% מהצירוף של שתי הגמלאות.
 • לאלמנתו של אסיר ציון שאינו נכה: תגמול השווה ל-60% מהתגמול שהייתה משתלמת לו. אם אין אלמנה זכאית, גמלה זו תשולם לילדיו.

 מענק חד-פעמי –  לאסיר ציון נכה:

 • מענק הטבות, בשיעור 18% מהשכר הממוצע, פעם בשנה.
 • דמי הבראה עבור 7 ימים בשנה.

 תגמולים בעין –  לאסיר ציון נכה:

 • טיפול רפואי – אשפוז, מכשירים וכו' – לאותן פגימות שבגינן הוכר האסיר ציון כנכה;
 • שיקום מקצועי.
ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לאסירי ציון/הרוגי מלכות
5900 – בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות
5901 – בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם
5903 – בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם
5910 – בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון

4.      חסידי אומות העולם

הגדרות

חסיד אומות העולם – מי שהוכר כחסיד אומות העולם ע"י רשות הזיכרון "יד ושם" ויושב בישראל.

 בן משפחה – אלמן/ה ובאין אלמן/ה – ילד, היושבים בישראל, כמשמעותם בחוק.

 תנאי הזכאות

הכרה ע"י רשות הזיכרון "יד ושם" כחסיד אומות העולם

 הגמלה – מהותה ושיעורה

תגמולים כספיים – תגמול חודשי השווה לשכר הממוצע.

 מענק הבראה – לחסיד אומות העולם ולבן/בת זוגו – לכל אחד בעד 8 ימי הבראה, לפי תעריף עובדי מדינה.

 ביטוח בריאות – שירותי בריאות, ללא תשלום, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.

 5.      הענקות מטעמי צדק

תנאי הזכאות

מי שנתקיים לגביו כל מהבאים :

 •   דחיית תביעה לגמלה, במסגרת ענף הביטוח, בגלל אחת הסיבות האלה:

♦         אי מילוי חובת רישום – ביטוח נפגעי עבודה;

♦         אי אשפוז – ביטוח אמהות;

♦        פיגור בתשלום דמי ביטוח – ביטוח שאירים, נפגעי עבודה, נכות כללית ודמי לידה;

 • מבחן הכנסות.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

ההענקה ניתנת כתחליף לגמלה שנדחתה, בשיעור זהה או בשיעור מופחת, בהתאם להכנסות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן