לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.
מחלקת דיני משפחה וירושה מתמחה, בליווי משפטי שוטף בנושאי גירושים, אפוטרופסות, צוואות וירושות ונושאים אחרים השייכים לתחום המשפחה.
מחלקת דיני המשפחה עוסקת בכל הקשור להליכי גירושין בין בני זוג. הגישה המנחה אותנו היא גישה גישורית, מתוך אמונה, כי גירושין בהסכמה ובהידברות עדיפים על ניהול הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומכאיבים. במסגרת הליכי הגישור אנו מסייעים לבני הזוג המתגרשים להגיע להסכמות המוצאות ביטוין בסופו של התהליך בהסכם גירושין שנחתם בין הצדדים ומסייעים בידם בכל ההליכים הפורמאליים של אישור ההסכם וסידור הגט.

מודגש, כי מחלקת המשפחה במשרדנו צברה ניסיון רב והתמחות מיוחדת בתחומים הייחודיים לגירושין של חברי קיבוץ. בכלל זאת מתמחה משרדנו בתשלומי מזונות בקיבוץ המשתנה, בחלוקת רכוש תוך התייחסות להליכי שיוך דירות וכדומה.
תחום נוסף בו עוסקת מחלקת המשפחה הינו מינוי אפוטרופוס וטיפול בסוגיות הקשורות לחסויים ולאפוטרופוס עליהם. כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ שוטף בענייני ירושה, לרבות הגשת בקשות לצו ירושה, וכן עריכת צוואות.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של דיני המשפחה והירושה, בין היתר בנושא : בית הדין הרבני כפי שיוסבר להלן :

את תחום דיני המשפחה מאפיין פיצול בסמכויות השיפוט המתחלקות בין בתי המשפט האזרחיים לבין בתי הדין הדתיים.
ענייני המעמד האישי
 הם עניינים שיכולים להיות נדונים ומוכרעים על ידי בתי הדין הדתיים, וההכרעה בהם תעשה על פי הדין האישי.

תביעות בענייני מעמד אישי – התביעות הוגדרו בחוק והן כוללות תביעות בעניינים הבאים:
תביעות בענייני נישואין :

 • תביעה הנוגעת לתוקף הנישואין או בטלותם.
 • תביעה להצהרה על כשירות של אדם להינשא.
 • תביעה לשלום בית.
 • תביעה להכרזה על אישה כמורדת.

תביעות בענייני גירושין:

 • הליכי הגירושין עצמם.
 • תביעות הנוגעות להפרת הסכם הגירושין.
 • תביעות בענייני מזונות אישה, כל עוד יש קשר נישואין בין הבעל לאישה.

סמכות שיפוט ייחודית של בית הדין הרבני

סעיף 1 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) קובע כי לבית-דין רבני שיפוט ייחודי בענייני נישואין וגירושין של יהודים כאשר נתקיימו התנאים האמורים בסעיף.

סמכותו הייחודית של בית-הדין מותנית בתנאים הבאים :

 • הנושא העומד להכרעה הוא עניין של נישואין או גירושין;
 • הוא נוגע ליהודים;
 • בני-הזוג נמצאים בישראל;
 • בני-הזוג הם אזרחי המדינה או תושביה.

לצורך הקמת סמכות ייחודית על התנאים האמורים להתקיים בשני בני-הזוג. די שאחד מבני-הזוג אינו מקיים תנאי אחד מהתנאים האמורים, כדי לשלול את סמכותו הייחודית של בית-הדין.

סמכות שיפוט מקבילה (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני)

סמכות שיפוט מקבילה, היא סמכות שיפוט בעניין מסוים המסורה על פי חוק לשיפוטן של שתי ערכאות שיפוט שונות. במקרה של סמכות מקבילה, רשאים בעלי הדין לפנות בתביעה לכל אחת מהערכאות המקבילות המוסכמות לדון בו, לפי בחירתם.
ככלל, מרגע שבחרו בעלי הדין את אחת הערכאות המקבילות ופנו אליה, שוב לא יוכלו הצדדים או אחד מהם לפנות לערכאה המקבילה.

סמכות נמשכת

באותם נושאים שבתי-המשפט ובתי-הדין מחזיקים בסמכויות מקבילות, פיתחה ההלכה את העיקרון הסמכות הנמשכת, שלפיו, במקום שבו מכריעה אחת משתי הערכאות בעניינים מסוימים תוך שימוש בסמכות מקורית, תמשיך אותה ערכאה ותחזיק בסמכות להכרעה בהתדיינויות נוספות שתהיינה בין בעלי הדין באותם עניינים. מעיקרו, נועד עיקרון הסמכות הנמשכת להקנות סמכות לביטולה או לשינויה של החלטה קודמת, עקב שינוי שחל בנסיבות שההחלטה הראשונה יסדה עצמה עליהן. הדוגמאות המובהקות לעניינים שאופיים מתמשך והם משתנים ודינמיים מעצם טבעם, הן החלטות בנושאים של מזונות ומשמורת ילדים.

נושאים הכרוכים בתביעת הגירושין

סעיף 3 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) קובע : "הוגשה לבית-דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על-ידי האישה ואם על-ידי האיש, יהא לבית-דין רבני שיפוט ייחודי בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאישה ולילדי הזוג."


לבית הדין יש סמכות ייחודית לדון בכל עניין הכרוך בתביעת גירושין שהוגשה בפניו.
אם הוגשה תביעת גירושין , אך נדחתה מכל סיבה שהיא, פוקעת סמכות הכריכה של בית הדין הרבני לדון בכל מה שנכרך או כרוך בתביעת הגירושין.
יש הבחנה בין סוגים של עניינים כרוכים בתביעת גירושין. עניין אשר לפי עצם טיבעו וטבעו כרוך בתביעה של גירושין אין צורך לציינו ולהזכירו בתביעת הגירושין. סוג עניינים זה יכול שיעלה לדיון ולהכרעה בבית-הדין הרבני גם אם לא הוזכר מפורשות בתביעת הגירושין.
נושא החזקתם של ילדים לאחר הגירושין הוא נושא הכרוך לפי עצם טיבו וטבעו בתביעת גירושין. טיבם של גירושין הוא, שדרכיהם של בני-הזוג ייפרדו ושהילדים ילכו אחרי האב או אחרי האם, או חלק כך וחלק כך.
עניינים הניתנים לכריכה עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם חיסול יעיל של יחסי בני-הזוג המתגרשים . עניינים אלה יהיו בסמכותו הייחודית של בית-הדין הרבני רק אם נכרכו במפורש בתביעת הגירושין שהוגשה לבית הדין הרבני.
עניינים שאינם ניתנים לכריכה עניינים שההכרעה ביניהם אינה דרושה לצורך חיסולם היעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים.

במדינת ישראל ניתנה בידי בית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בנושאי נישואין או גירושין בין בני זוג יהודיים שהם תושבי המדינה או אזרחיה.

נושאים נוספים הקשורים בנושאי גירושין והנמצאים בסמכותו של בית הדין הרבני כוללים נושאי מזונותחלוקת רכושאחזקת ילדים וכדומה, וזאת בתנאי שהצד שפנה אל בית הדין בתביעות מעין אלו כרך אותן כדין אל תביעת הגירושין שלו. סמכותו של בית הדין הרבני בנושאים אלו היא סמכות מקבילה לזו של בית המשפט לענייני משפחה.

כתובה

כתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, והתנהלות לא נכונה בבית הדין הרבני עלולה לעלות לכם ביוקר.
בשנים האחרונות מתקיימים דיונים רבים בעניין החיוב בכתובה, ובתי הדין נוטים לחייב בכתובה, יותר מאשר בעבר.
יש להיזהר מפעולה שאינה מתוכננת מראש, ואינה חלק מאסטרטגיית גירושין כוללת, ובוודאי שלא יהא זה נבון לפעול באופן עצמאי, ללא התייעצות עם מומחה בתחום.    

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן