לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : אבטלה כפי שיוסבר להלן :

 מבוטח

תושב ישראל או תושב ארעי והוא עובד שכיר שמלאו לו 18 שנה, אך טרם הגיע לגיל הפרישה לגברים (לרבות חייל תוך שנה משחרורו משירות חובה ולמעט בעל שליטה בחברת מעטים), כלהלן :

חודש ושנת לידהגיל פרישה גברים
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/42ואילך67

 הגדרות

מובטל – מי שרשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ומוכן ומסוגל לעבוד בעבודה מתאימה ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה כאמור.

 עבודה מתאימה – העבודה המוצעת נחשבת לעבודה מתאימה אם מתקיימים בה כל התנאים האלה:

 • היא מסוג העבודה בה עבד המובטל ב-3 השנים שקדמו לאבטלתו או עבודה אחרת התואמת את הכשרות המקצועית, רמת השכלתו ומצב בריאותו;
 • השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;
 • העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו, לפי כללים שנקבעו.

תנאים 1 ו-2 לעיל אינם חלים על מי:

 •   שטרם מלאו לו 25 שנים מתוך 14 ימים מהתאריך הקובע;
 • שמלאו לו 25 שנים אך טרם מלאו לו 28 שנים, מתום 30 ימים מהתאריך הקובע;
 • שמלאו לו 28 שנים אך טרם מלאו לו 35 שנים מתום 60 ימים מהתאריך הקובע;
 • וכן אינם חלים על עובדים עונתיים.

 עבודה נדרשת – עבודה במפעלי תעשיה ובתי מלאכה, באתרי בניה, באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, בתחנות דלק ובבתי מלון – למעט עבודה פקידותית – ובטיפול באנשים עם מוגבלויות, כפי שנקבע ומפורט בחוק.

 עבודה מועדפת – עבודה במקום עבודה כמפורט לעיל, ובלבד שלגבי העובד בה היא עבודה לא מתאימה.

 תאריך קובע – האחד בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מהאחד לחודש שבו התחילה תקופת האבטלה.

 תנאי הזכאות לדמי אבטלה

 מובטל  – רישום בשירות התעסוקה כאמור ב"הגדרות".

גיל – מגיל 20 (בתנאים מסוימים גם מגיל 18) ועד גיל הפרישה הקבוע הגיע לגיל הפרישה לגברים כלהלן :

חודש ושנת לידהגיל פרישה גברים
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/42ואילך67

תקופת אכשרה –

 • 360 יום ששולמו בעדם דמי ביטוח מ-540 הימים שקדמו לתאריך הקובע למועד האבטלה;
 • עובד בשכר יומי- 300 ימי עבודה מ-540 יום כאמור;
 • קטין – 100 יום שבעדם שולמו דמי ביטוח מ-360 יום שקדמו כאמור.

למענק לעובד בשכר נמוך

מובטל עד גיל 35 שהופנה לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי לקבל ושעבד בעבודה זו 75 ימים לפחות. אחרי שחלפו 14 ימים, 30 ימים או 60 ימים לפי הגיל (ר' הגדרת עבודה מתאימה) מתחילת אבטלתו, יהיה זכאי למענק אם לא ניצל את התקופה המרבית לתשלום דמי האבטלה.

 למענק חייל משוחרר (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת)

 מענק מלא – חייל משוחרר שעבד בעבודה שהוכרה כעבודה מועדפת/נדרשת 6 חודשים לפחות ב-24 החודשים שלאחר יום שחרורו משירות חובה.

מענק חלקי –

 • חייל משוחרר שעבד בעבודה שהכרה כעבודה מועדפת (לא מתאימה) 25 יום לפחות ב-21 החודשים מיום שחרור משירות חובה, או עבד כאמור בעבודה זו 3 חודשים שהם החודשים ה-22, ה-23 וה-24 מיום שחרורו;
 • חייל משוחרר שעבד בעבודה נדרשת בתחום החקלאות 4 חודשים לפחות.

בעת תחילת העבודה הנדרשת הראשונה, על החייל המשוחרר להיות זכאי לדמי אבטלה.

 להענקת אבטלה – קטין מובטל בגיל 18-15 שהשתתף בהכשרה מקצועית בתקופת אבטלתו, ואם לא נמצא לו הכשרה מתאימה, התייצב כדורש עבודה ובלבד שעבד קודם והשתתף בפרנסת המשפחה בהיקף של 20% לפחות.

הגמלה – מהותה ושיעורה

 דמי אבטלה ליום – מחושבים בשיעורים שנקבעו בחוק על בסיס שכרו היומי הממוצע של המובטל ב-75 ימי העבודה האחרונים. בעבור 125 ימי התשלום הראשונים בשנת האבטלה, דמי האבטלה ליום לא יעלו על השכר היומי הממוצע במשק. החל מיום התשלום ה-126, דמי האבטלה ליום לא יעלו על 2/3 מהשכר היומי הממוצע במשק.

 דמי אבטלה מזעריים לחייל משוחרר – על בסיס השכר היומי הממוצע, המחושב על יסוד 60% ממחצית הסכום הבסיסי (3), אך לא יותר מאשר 80% משכר המינימום.

 לא ישולמו דמי אבטלה בעד 5 ימי אבטלה ראשונים בכל תקופה של 4 חודשים רצופים מהתאריך הקובע.

 תקופה מרבית לתשלום דמי אבטלה –

70 יום   – לחייל משוחרר;

175 יום – למובטל בגיל 35 עד 45 שיש עמו 3 תלויים לפחות ולמובטל בגיל 45 ויותר;

138 יום – למובטל שטרם מלאו לו 35 ושיש  עמו 3 תלויים לפחות וכן למובטל בגיל 35 עד 45 שאין לו 3 תלויים;

67 ימים – למובטל בגיל 25 עד 28;

50 יום – למובטל שטרם מלאו לו 25 שנה ושאין עמו 3 תלויים;

100 יום – בכל מקרה אחר.  

והכל – בתקופה של 12 החודשים האחרונים, כולל החודש שבעדו משולמים דמי האבטלה.

 בפרק זמן של 4 שנים לא ישולמו למובטל שעדיין לא מלאו לו 40 שנה דמי אבטלה לתקופה העולה על 180% מהתקופה המרבית לה הוא זכאי. סכום דמי האבטלה ב"תקופה הנוספת" (מעבר ל-100% התקופה המרבית) לא יעלה על 85% מגובה דמי האבטלה המגיעים לו.

 אם המובטל מסרב לקבל עבודה מתאימה, מנכים 30 ימי אבטלה מיתרת התקופה המרבית שבעדה מגיע לו תשלום ביום הסירוב.

 אי תשלום דמי אבטלה – אם המובטל מפסיק עבודה מרצון בלא הצדקה או מסרב לקבל עבודה מתאימה, הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בעד 90 יום מיום הפסקת העבודה או הסירוב.

תשלום בגין אי מתן הודעה במועד על פיטורין נחשב פיצוי על אובדן שכר ושולל תשלום דמי אבטלה לתקופת הפיצוי.

 דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה – מדמי האבטלה המגיעים למובטל מנוכה במלואה קצבת הפרישה המשתלמת לו.

 דמי אבטלה למובטל שעובד בעבודה "לא מתאימה" לפי הפניה – תשלום בגובה ההפרש שבין ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה, לבין סכום השווה לדמי האבטלה או בין הסכום השווה ל-75% מהשכר היומי הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה, אם הפרש זה גבוה יותר.

ניתן למובטל בגיל העולה על 35 שנה, ולמובטל צעיר יותר ב-60 הימים הראשונים מתחילת אבטלתו.

 מענק לעובד בשכר נמוך – תשלום שמחושב בעד כל יום על פי ההפרש שבין השכר בפועל לבין 75% מהשכר ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה. המענק משולם לכל היותר בעד 150 ימי עבודה בשני מועדים – כעבור 75 ימים עבודה ראשונים ובתום כל 25 ימי עבודה נוספים.

 דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית – סכום השווה להפרש בין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין 70% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל, לתקופה שלא תעלה על התקופה המרבית המגיעה ע"פ חוק. מי שהשכלתו נמוכה מ-12 שנות לימוד – לתקופה שלא תעלה על 138 ימים גם אם התקופה המגיעה לו קטנה מ-138 ימים.

 מענק מלא לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת/נדרשת – מחצית דמי האבטלה המושלמים לחייל משוחרר בעד 138 יום, בניכוי מספר ימי האבטלה שבעד קיבל דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לתחילת העבודה המועדפת.

 מענק חלקי לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת – החלק היחסי של המענק המלא בהתאם למספר ימי עבודתו בעבודה המועדפת, מתוך 150 ימי העבודה המזכים במענק מלא.

 הענקת אבטלה – לפי שיעור השתתפותם בפרנסת ההורים ולפי שכרם בתקופת האכשרה, בגבולות מחצית השכר הממוצע.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לאבטלה
1514 – אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר
1500 – תביעה לדמי אבטלה
1517 – תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך
ביטוח לאומי – טפסים בהקשר למענק לעבודה נדרשת
1502 – אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי
1521 – תביעה לתשלום מענק

 השכרת רכב בחו"לליסינג מימונידפוססתימה באסלהבריאות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן